دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین با توانمند سازی روانشناختی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

جایگزین هایی برای رهبری[1]

واضعان این نظریه ادعا دارند که پاره ای شرایط می تواند به عنوان جانشین های رهبری محسوب گردد و انجام وظیفه رهبری مدیر را غیر ضروری سازد . به بیانی دیگر، ممکن می باشد ویژگی شرایط، وضعیتی را پدید آورد که د ر واقع وظیفه رهبری مدیر که همانا تأثیرگذاری بر افراد به مقصود نیل به اهداف می باشد. خود به خود صو رت بگیرد . بعضی از این خصوصیات به تبیین زیر می باشد(مشبکی،1377).

2-2-2-1-خصوصیات پیروان

تجربه و توانایی و آموزش بالایی کارکنان :   جانشینی رهبری وظیفه گرا

گرایش های حرفه ای قوی:   جانشین رهبری وظیفه گرا و حمایتی

بی تفاوتی نسبت به سازمان :       جانشین رهبری وظیفه گرا و حمایتی

 

2-2-2-2-خصوصیات وظیفه و شغل

کارهای تکرای و عادی :        جانشین رهبری وظیفه گرا

وجود بازخوردهای مؤثر در شغل: جانشین رهبری وظیفه گرا

ارضاء کننده بودن تأثیر کار: جانشین رهبری وظیفه گرا و حمایتی

 

2-2-2-3-خصوصیات سازمان

وجود گروههای منسجم کاری: جانشین رهبری وظیفه گرا و حمایتی

رسمی بودن کامل سازمان: جانشین رهبری وظیفه گرا

 

 

 

 

2-3-3-رهبری به عنوان یک اقدام نمادین[2]

بعضی از نویسندگان عقیده دارند که معنی واقعی رهبری، در ماهیت نمادی، که نقطه مقابل ماهیت ذاتی آن می باشد، نهفته می باشد . به بیانی دیگر در این نظریه عقیده بر این می باشد که تصمیم گیری واقعی و اقدامهایی که بوسیله رهبران به اقدام می آید بسیار ناچیز هستند . مهمتر از آن تجلی نمادین می باشد که از رفتار رهبر استنباط می گردد(مورهد و گریفین،1996).

 

2-3-4-رهبری تحول گرا و تعامل گرا

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در یک تقسیم بندی جدید رهبران به دو دسته تقسیم شده اند.

1-رهبران تحول گرا [3]     2-رهبران تعامل گرا(مراوده ای)[4]

زیرا ویژگیهای تئوریهای پیشین در این دو دسته تقسیم بندی وجود دارند . در این پژوهش از

این تقسیم بندی بهره گیری شده می باشد.

[1] -Substitutes for Leadership

[2] -Leadership as symbolic action

[3] -Transformational Leadership

[4] -Transformational Leadership

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هر تحقیقی می‏تواند دو نوع هدف داشته باشد. در واقع پژوهشگر بایستی اهداف کلی و جزئی مطالعه‏ی خویش را تفکیک نماید. در این پژوهش اهداف اصلی و فرعی به تبیین زیر اظهار می گردند.

هدف اصلی پژوهش:

مطالعه ارتباط مولفه های رهبری تحول آفرین و توانمندی روانشناختی کارکنان

اهداف فرعی پژوهش:

1- مطالعه ارتباط بین نفوذ آرمانی و توانمندی روانشناختی

2-مطالعه ارتباط بین ترغیب ذهنی و توانمندی روانشناختی کارکنان

3- مطالعه ارتباط بین انگیزش الهام بخش و توانمندی روانشناختی کارکنان

4- مطالعه ارتباط بین  ملاحظات فردی و توانمندی روانشناختی کارکنان

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین با توانمند سازی روانشناختی کارکنان  با فرمت ورد