دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ارتباط توانمندی( بر اساس مدل ملهم ) با تعهد کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                                                                      شماره صفحه

جدول شماره 4-1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر توانمندی در بعد دانش و                               مهارت 65

جدول شماره4-2: نتایج شاخص­های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر توانمندی در بعد

دانش و مهارت……….. 66

جدول شماره 4-3: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر توانمندی در بعد اعتماد…………………………………. 67

جدول شماره 4-4: نتایج شاخص­های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر توانمندی در بعد

اعتماد……………. 68

جدول شماره 4-5: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر توانمندی در بعد ارتباطات……………………………….. 69

جدول شماره 4-6: نتایج شاخص­های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر توانمندی در بعد

ارتباطات………… 70

جدول شماره 4-7: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر توانمندی در بعد انگیزه ها………………………………. 71

جدول شماره 4-8: نتایج شاخص­های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر توانمندی در بعد

انگیزه ها……….. 72

جدول شماره 4-9: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تعهد نسبت به مشتری………………………………….. 73

جدول شماره 4-10: نتایج شاخص­های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر تعهد نسبت به

مشتری…………… 74

جدول شماره 4-11: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تعهد نسبت به

سازمان…………. 75

جدول شماره 4-12: نتایج شاخص­های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر تعهد نسبت به

سازمان………….. 76

جدول شماره 4-13: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تعهد نسبت به خود……………………………………. 77

جدول شماره 4-14: نتایج شاخص­های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر تعهد نسبت به

خود…………….. 78

جدول شماره 4-15: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تعهد نسبت به افراد و گروه

ها……………… 79

جدول شماره 4-16: نتایج شاخص­های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر تعهد نسبت به

افراد و گروه ها….. 80

جدول شماره4-17: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تعهد نسبت به تکلیف………………………………….. 81

جدول شماره4-18: نتایج شاخص­های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر تعهد نسبت به

تکلیف……………. 82

جدول شماره 4-19: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تعهد   83

جدول شماره 4-20: نتایج شاخص­های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر تعهد………………………………………. 85

جدول شماره 4-21: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر توانمندی    86

جدول شماره 4-22: نتایج شاخص­های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر توانمندی……………………………….. 88

جدول شماره 4-23: نتایج آزمون همبستگی در مطالعه ارتباط بین تعهد و توانمندی……………………………….. 90

جدول شماره 4-24: نتایج آزمون همبستگی در مطالعه ارتباط بین تعهد و توانمندی در بعد

اعتماد………….. 91

جدول شماره 4-25: نتایج آزمون همبستگی در مطالعه ارتباط بین تعهد و توانمندی در بعد

دانش و مهارت……. 92

جدول شماره 4-26: نتایج آزمون همبستگی در مطالعه ارتباط بین تعهد و توانمندی در بعد

ارتباطات………… 93

جدول شماره 4-27: نتایج آزمون همبستگی در مطالعه ارتباط بین تعهد و توانمندی در بعد

انگیزه ها……….. 94

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                         شماره صفحه

نمودار هسیتوگرام شماره 4-1: توزیع درصدی نمرات متغیر توانمندی در بعد دانش و

مهارت ……………………. ……………………………………………..   …. 66

نمودار هسیتوگرام شماره4-2: توزیع درصدی نمرات متغیر توانمندی در بعد اعتماد…………………………………. 68

نمودار هسیتوگرام شماره4-3: توزیع درصدی نمرات متغیر توانمندی در بعد ارتباطات……………………………….. 70

نمودار هسیتوگرام شماره4-4: توزیع درصدی نمرات متغیر توانمندی در بعد انگیزه­ها……………………………….. 72

نمودار هسیتوگرام شماره 4-5: توزیع درصدی نمرات متغیر تعهد نسبت به مشتری………………………………….. 74

نمودار هسیتوگرام شماره 4-6: توزیع درصدی نمرات متغیر تعهد نسبت به سازمان…………………………………. 76

نمودار هسیتوگرام شماره 4-7: توزیع درصدی نمرات متغیر تعهد نسبت به خود………………………………………. 78

نمودار هسیتوگرام شماره 4-8: توزیع درصدی نمرات متغیر تعهد نسبت به افراد و

گروهها………………….. 80

نمودار هسیتوگرام شماره 4-9: توزیع درصدی نمرات متغیر تعهد نسبت به تکلیف………………………………….. 82

نمودار هسیتوگرام شماره 4-10: توزیع درصدی نمرات متغیر تعهد    85

نمودار هسیتوگرام شماره 4-11: توزیع درصدی نمرات متغیر توانمندی 88

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                         شماره صفحه

شکل2-1 : وضعیت یادگیری در سازمان یادگیرنده…………. 13

شکل 2-2 :مقایسه قدرت و توانمندی ( وتن و کمرون ، 1383 ، ص 18 )   17

شکل 2-3 : مدل های توانمندسازی بر اساس رویکردهای توانمندسازی  29

شکل 2-4 : مدل توانمندسازی وگت و مارل (19901)… 30

شکل 2-5 : مدل توانمندسازی مالاک و کارزرتو(1996) 31

شکل 2-6 : مدل توانمندسازی آولیو(2004)……… 32

شکل2-7: مدل توانمندسازی کارول(1995)……….. 33

شکل 2-8 : مدل توانمندسازی جروی، رایت و اندرسون (1998 )   35

شکل 2-9 : مدل توانمندسازی لیتگو(2002)……… 36

شکل 2-10) الگوی توانمندسازی چهارعاملی ملهم(Melhem 2004) 37

شکل 2-11: ( مدل سه بخشی تعهد سازمانی آلن و می یر  Meyer & ALLEN،2001،

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ص317)……………………………. 48

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1( هدف اصلی

تعیین ارتباط بین توانمندی (بر اساس مدل ملهم ) و تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2( اهداف فرعی

1-4-2-1(  تعیین ارتباط اعتماد با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2- 2( تعیین ارتباط ارتباطات با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2-3 ( تعیین ارتباط انگیزه ها با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2-4 ( تعیین ارتباط دانش و مهارت کارکنان با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحلیل ارتباط توانمندی( بر اساس مدل ملهم ) با تعهد کارکنان  با فرمت ورد