عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه ها

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2- اختصار نتایج و تفسیر یافته های پژوهش

چسبندگی هزینه ها به این علت رخ می دهد که مدیران، منابع مرتبط با فعالیتهای عملیاتی را به گونه سنجیده تعدیل می کنند. درمقابل، با وجود آنکه حفظ منابع اضافی در دوره‌های کاهش فروش، به تحمل هزینه های بیشتر و در نتیجه، کاهش سود دوره جاری منجر میشود، موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش سود در بلند مدت می گردد.  علاوه براین، اگر مدیران منابع مرتبط با فعالیتهای عملیاتی را متناسب با کاهش فروش، کاهش دهند، تحصیل و آماده سازی مجدد منابع درآینده، نیازمند زمان می باشد. پس چنانچه منابع و در نتیجه، هزینه ها متناسب با کاهش فروش کاهش یابد، شرکت فرصتهای توسعه فروش را از دست میدهد؛ زیر ا نمی­تواند منابع لازم برای گسترش فروش را با سرعت کافی به مقصود بهره گیری از فرصتها به خدمتب گیرد.به همین علت، مدیران ناگزیرند برای انتخاب یکی از گزینه های کاهش هزینه ها از طریق حذف منابع یا تحمل هزینه های بیشتر برای به رهبرداری کامل از افزایش فروش آتی تصمیم گیری کنند و یکی از اساسی تر ین علل چسبندگی هزینه ها، تصمیمات سنجیده مدیرانی می باشد که می کوشند با در نظر داشتن پیشبینی فروش آتی، سود را در بلندمدت افزایش دهند. چسبندگی هزینه ها که در دوره های کاهش فروش نظاره می گردد، موجب کاهشس و دیک دورهمی گردد. اما وقوع چسبندگی هزینه ها نشان میدهد، مدیران تأکید بیشتری بر سودهای بلند مدت دارند. تحمل هزینه منابع اضافی در دوره های کاهش فروش که به مقصود آمادگی برای افزایش فروش در آینده انجام میشود، موجب تحمل بار هزینه ای کمتری در بلندمدت شده  و این توانایی را به شرکت میدهد تا فرصتهای افزایش فروش در آینده را از دست ندهد (چن و همکاران، 2008).با در نظر داشتن مطالب فوق در این پژوهش تاثیرتغییرات فروش دوره قبل و خوش بینی مدیران  بر رفتار نامتقارن هزینه ها (چسبندگی و ضد چسبندگی هزینه ها) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه شده می باشد.

در تحلیل نتایج مزبور می توان گفت طبق تئوری های کلاسیک رفتار هزینهتنها متاثراز اندازه تغییرات در سطح فعالیت و بصورت متقارن می باشد. در صورتی که نتایج تحقیقات گذشته همچون اندرسون و همکاران(2003)، بنکر و چن(2006) نشان می دهد اکثر هزینه ها رفتار نامتقارن دارند یعنی رفتار هزینه ها در هنگام کاهش یا افزایش سطح فعالیت متفاوتاست. بدین گونه که در هنگام افزایش سطح فعالیت شدت رشد هزینه ها بیشتر از شدت کاهش هزینه ها در زمان کاهش سطح فعالیت می باشد(بنکرو همکاران، 2013). نتایج تحقیقات گذشته نشان می دهد رفتار نامتقارن هزینه ها متاثر از عوامل گوناگونی همچون اندازه تغییرات فروش و خوش بینی و بد بینی مدیران دارد. تغییرات فروش ممکن می باشد بازتابی از وضعیت کوتاه مدت بازار یا تغییرات بلند مدت طریقه تقاضا کالا ها و خدمات باشد. مدیران به هنگام روبرو شدن با کاهش فروش، پیش از تصمیم گیری درمورد کاهش منابع ، صبر می­کنند تا اطلاعاتی به دست آورند که به آنها در ارزیابی پایداری کاهش تقاضا کمک کند. این تاخیر موجب چسبندگی هزینه ها می­گردد، زیرا منابع بلااستفاده در فاصله زمانی میان کاهش حجم فعالیت و تصمیم به تعدیل منابع، نگهداری می­گردد. همچنین، ممکن می باشد یک فاصله زمانی میان تصمیم کاهش منابع و تحقق کاهش هزینه وجود داشته باشد، زیرا فسخ تعهدات قراردادی ، زمان بر می باشد. به علت تاخیر در تصمیم گیری و زمان لازم برای فسخ قراردادها، انتظار می­رود چسبندگی هزینه­ها در دوره پس از کاهش فروش وارونه می­گردد(بنکر و همکاران، 2013).

چسبندگی هزینه ها که در دوره­های کاهش فروش نظاره می­گردد، موجب کاهش سود یک دوره می­گردد.اما وقوع چسبندگی هزینه ها نشان می­دهد، مدیران تاکید بیشتری بر سودهای بلند مدت دارد.تحمل هزینه منبع اضافی در دوره­های کاهش فروش که به مقصود آمادگی برای افزایش فروش در آینده انجام می­گردد،موجب تحمل با هزینه­ای کمتر در بلند مدت شده و این توانایی را به شرکت می­دهد تا فرصت های افزایش فروش در آینده را از دست ندهد. اما لازمه حفظ منابع برای دستیابی به سودهاس بیشتر در آینده، آن می باشد که مدیران کاهش تقاضا را موقتی پیش بینی کرده و انتظار افزایش فروش آتی را داشته باشند. در دوره­های کاهش فروش، چنانچه مدیران افزایش فروش آتی را زیاد پیش بینی کنند، منابع بیشتری را برای بهره گیری از افزایش تقاضا حفظ می­کنند. زیرا در صورت کاهش منابع، شرکت به هنگام افزایش فروش منابع کافی در اختیار نخواهد داشت که به از دست دادن فرصت­ها منجر می­گردد. اندازه فرصت از دست رفته نیز متناسب با افزایش پیش بینی شده فروش می باشد. پس در صورت کاهش فروش در دوره­های جاری هرچه پیش بینی مدیریت از فروش دوره آتی با خوش بینی بیشتری همراه باشد، نشان می­دهد کاهش فروش از نظر مدیریت، موقتی تر می باشد. ه همین دلیل، منابع بیشتری به مقصود آمادگی برا یافزایش فروش در ظاینده حفظ می­گردد(بنکر و همکاران، 2013). با در نظر داشتن مطالب مزبور فرضیه های سوم تا پنجم به تبیین زیر تدوین می گردد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نتایج فوق تا حدودی با تحقیقات سابرامانیام و ویدن میر در سال 2003 ، تحقیقات ویس در سال 2010 پژوهش دایرنیک و همکاران در سال 2012،،نمازی و دوانی پور در سال 1389 و کردستانی و مرتضوی در سال 1391 مطابقت دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف علمی:

هدف پژوهش حاضر این می باشد که تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران مطالعه گردد و با تحلیل نتایج به دست آمده ، ارتباط ی بین آن ها را مشخص نماییم.

اهداف کاربردی:

شناخت رفتار هزینه در واکنش به تغییرات سطح تولید و فروش برای مدیریت شرکتها از اهمیت زیادی برخوردار می باشد . چسبندگی هزینه ها که در دوره های کاهش فروش نظاره می گردد، موجب کاهش سود یک دوره میشود. اما وقوع چسبندگی هزینه ها نشان می دهد، مدیران تأکید بیشتری بر سودهای بلندمدت دارند. از سوی دیگر آگاهی از چگونگی رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و سطح فروش از اطلاعات مهم برای تصمیم گیری مدیران در خصوص برنامه ریزی و بودجه بندی، قیمت گذاری محصولات، تعیین نقطه سر به سر و سایر موارد مدیریتی سودمند می باشد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری