دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده فارسی:…………………….. 1

فصل اول…………………………. 2

1-1)  مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 3

1-2) اظهار مسئله :………………………………………………………………………………….. 3

1-3) ضرورت پژوهش :……………………………………………………………………………….. 6

1-4) فرضیه های پژوهش :……………………………………………………………………….. 7

1-5) اهداف پژوهش :……………………………………………………………………………….. 8

1-6) تعریف عملیاتی واژه ها:……………………………………………………………… 8

1-7) مدل پژوهش :………………………………………………………………………………….. 11

فصل دوم………………………… 15

2-1) مقدمه:……………………………………………………………………………………………. 16

2-2) پیشینه ی نظری پژوهش:………………………………………………………………… 17

2-3) مفاهیم و شاخصه های پژوهش……………………………………………………….. 26

2-5) پیشینه ی پژوهش:………………………………………………………………………….. 63

فصل سوم………………………… 68

3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………. 69

3-2) روش پژوهش………………………………………………………………………………………. 69

3-3) جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری………………………………… 70

3-4) روش و ابزار جمع‌آوری داده ها………………………………………………….. 70

3-5 ) روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………… 72

3-6) ویژگیهای پرسشنامه………………………………………………………………………. 74

3-7) مراحل اجرایی پژوهش……………………………………………………………………. 75

3-8) روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………. 77

فصل چهارم……………………………………………………………………………………… 81

4-1) مقدمه:……………………………………………………………………………………………. 82

4-2) مشخصات فردی:………………………………………………………………………………… 83

4-3) مطالعه فرضیات با بهره گیری از آزمون t:…………………………………… 87

4-5) رتبه بندی اندازه ارتباط برای عوامل مطرح شده در فرضیات اصلی  102

4-6) پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………… 103

4-7) آزمون مقایسه میانگین تک نمونه‌ای:………………………………………. 104

فصل پنجم:……………………… 109

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 110

5-2) نتایج پژوهش………………………………………………………………………………… 110

5-3) رتبه‌بندی عوامل:………………………………………………………………………… 112

5-4) تحلیل نتایج:………………………………………………………………………………. 112

5-5) نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………….. 127

5-6) مقایسه نتایج پژوهش با تحقیقات پیشین:………………………………. 127

5-7) محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………….. 128

5-8) پیشنهادها…………………………………………………………………………………….. 128

5-9) پیشنهادها  برای تحقیقات آتی:……………………………………………….. 129

پیوست ها………………………. 131

پرسشنامه……………………………………………………………………………………………….. 132

منابع ومآخذ……………………. 137

چکیده انگلیسی:…………………. 143

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5-1) هدف علمی:

مطالعه عوامل موثر بر ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی و رتبه بندی تاثیر آنها در سازمان های پژوهشی

2-5-1) هدف کاربردی:

الگوی مناسب جهت ایجاد یک نظام بودجه ریزی عملیاتی در پارک فناوری پردیس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی  با فرمت ورد