عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

از نظر تعداد چشمه و اندازه برداشت آب توسط این منبع نیز شهرستان شاهرود با 316 دهنه چشمه و 3/51 میلیون متر مکعب تخلیه رتبه اول را دارد. مطالعات انجام شده نشان می دهد که متوسط آبدهی چاههای ناحیه مطالعاتی بین 2 تا 34 لیتر در ثانیه تغییر می کند و حداکثر آبدهی لحظه ای 135 لیتر در ثانیه می باشد که مربوط به دشت بسطام می باشد.

3-8-1- مصارف آب زیرزمینی

از مجموع بیش از 551 میلیون متر مکعب برداشت از منابع آب زیر زمینی، حدود 494 میلیون متر مکعب آن معادل 90 درصد به مصرف بخش های مختلف شرب، صنعت و معدن و کشاورزی رسیده و بقیه که مربوط به آب چشمه ها و قنات ها در ماههای فصل زمستان می باشد از دسترس خارج می گردد.

از مجموع حدود 494 میلیون متر مکعب مصارف آب زیر زمینی حدود 94 درصد آن در بخش کشاورزی، 8/5 درصد در بخش شرب و عمومی و 1/0 درصد نیز در بخش صنعت و معدن مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد.

مطالعه سهم هر یک از شهرستانهای ناحیه در مصرف آب زیر زمینی نشان می دهد که شهرستان شاهرود با حدود 70 درصد بیشترین اندازه مصرف آبهای زیر زمینی را دارد. پس از شاهرود، شهرستان با حدود 30 درصد قرار دارد.

بیشترین اندازه مصرف آب در بخشهای شرب و عمومی و کشاورزی به شهرستان شاهرود اختصاص دارد.سهم عمده آبهای زیر زمینی در بخش کشاورزی مصرف می گردد، بطوریکه حدود 94 درصد مصرف آبهای زیر زمینی به بخش کشاورزی، 8/5 درصد به بخش شرب و عمومی و فقط 1/0 درصد به بخش صنعت و معدن اختصاص دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه