عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

محدودیت های مقیاس های مکانی در ژئومورفولوژی به گونه ذاتی در مقیاس های زمانی نیز هست . عملکرد فرایند ها در مقیاس های مختلف و پر وسعت زمین ، یکسان و یکنواخت نیست . برای مثال ، زیرا شدیدترین باران ها معمولا نتیجه ی هسته های طوفانی با اندازه ی کوچک می باشد در حوضه های کوچک که گاه به گونه تصادفی در معرض طوفان های سیل آسا قرار می گیرد ، فزونی رواناب و فرسایش شدید در واحد سطح ، نسبت به حوضه های بزرگتر ملموس تر می باشد . بارندگی بر بخش کوچکی از این حوضه های بزرگ اثر می گذارد . نمونه ای دیگر از این ارتباط داخلی بین فرایند و مقیاس مکانی را می توان در شکل بستر رود جستجو نمود . در بسترها ماسه ای ، انواع شکلهای کوچک( مانند ریپل ها و تپه های ماسه ای ) با شدت های مختلف جریان ارتباط دارند ، اما اگر این شکل های کوچک را که طول موج های آنها بر حسب سانتیمتر اندازه گیری می گردد در مقیاس های بزرگتر قرار دهیم ، قسمت های کم عمق رود ، حوضچه ها و سدها ، مجموعه ای از مناطق کم عمق و عمیق را در بخشی از رودخانه نشان می دهند که طول موجهایی در حدود دهها متر دارند . در مقیاس بزرگتر ، رودخانه شکل مئاندری به خود می گیرد که طول موج چند کیلومتری دارد . با در نظر داشتن همه ی این مسائل ، ژئومورفولوژیست بایستی بتواند سیستم مورفولوژیک را در همه ی مقیاس های زمانی و مکانی مطالعه کند(خوشدل،1384،ص65)

سیستم های ژئومورفیک

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1 ) سیستم یخچالی  2 ) سیستم بادی  3 ) سیستم رودخانه ای  4 ) سیستم دامنه ای  5) سیستم ساحلی(زندی،1384،ص74)

2-13-1-سیستم یخچالی

سیستم فرسایش یخچالی فرایندهای حاکم بر قلمروهای سرد در عرض های جغرافیایی بالاست . در این قلمرو با توجه بیلان منفی تشعشع خورشیدی ، سرمای شدید حکمفرماست و میانگین دما پایین می باشد.

از ویژگی خاص قلمرو یخچالی ، یخبندان همیشگی می باشد که حدود آن با قلمرو مجاور یخچالی توسط مرز برفهای همیشگی جدا می گردد . پس اشکال ناهمواری این محدوده مستقیما از دخالت و عملکرد یخچالها حاصل می گردد .(رجایی،1382،ص64)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه