عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعات ژئومورفیک

مطالعات ژئومورفیک طیف وسیعی از دو توجه اساسی را در بر می گیرد.

1 –مطالعات تاریخی که میکوشد براساس نشانه های فرسایشی و رسوبی در سطح زمین به توالی حوادث تاریخی زمین پی ببرد مانند فعالیت های زمین ساختی ، سطح دریا و اوضاع اقلیمی .

2 –مطالعات تجربی درزمینه فرآیندهای متداول معاصروبررسی رفتارموادتشکیل دهنده زمین که به طورمستقیم قابل نظاره اندوژئومورفولوژیستها را در شناخت ثبات و تغییر شکل های زمین یاری می دهند.(محمودی،1387،ص23)

2-10-پاسخ پیچیده و آستانه ها

دو مفهوم دیگر ژئومورفیک که در فهم بیشتر و بهتر ماهیت تکامل و چشم انداز خشکی موثرند عبارتند از “پاسخ پیچیده ” و ” آستانه ها ” ی ژئومورفیک .(بازیار،1375،ص23)

ارتباط پیچیده بین بخش های مختلف سیستم های ژئومورفیک ( برای مثال بین آبراهه های اصلی آبرفتی ، شبکه جریان فرعی ، شیب های پای کوه ، عناصر دامنه های اصلی کناره ی دره ، راس های دره و خطوط تقسیم آب ) ایجاب می کند که تغییر اعمال شده ی بیرونی َ، با گذشت زمان های طولانی در تمام سیستم به صورتی پیچیده پخش گردد . چه بسا هر بخش برای رسیدن به تعادل تازه ی خود تغییرات زیادی را متحمل گردد . این مطلب بدین معناست که کنش های هر سیستم نا مشخص می باشد ، به حدی که همیشه نمی توان در خصوص نتایج ناشی از محرک معین برای ایجاد تغییر ، طرحی واحد و فوری پیش بینی نمود. برای مثال ، وقتی که حوضه های آزمایشی کوچک زهکشی دوباره جوان می شوند ، این سیستم فقط به برش بستر پاسخ نمی دهد ، بلکه با ایجاد برش ، افزایش و تجدید شیارها به جستجوی تعادل جدید می پردازد . این کنش ، نمونه ای از پاسخ پیچیده سیستم می باشد . پیچیدگی پاسخ به آستانه ها نیز مربوط می گردد. حد آستانه نیز با علل ” داخلی ” یا “خارجی”ارتباط دارد. آستانه ممکن می باشد ازعامل خارجی تاثیرپذیردبرای مثال،تغییرات شدیداقلیمی،پوشش گیاهی راازبین برده،زمین رادرمعرض فرسایش قرارمیدهدوشکل زمین راازآنچه قبلابود،کاملامتمایز می کند ، به طوری که حتی پس از بازگشت وضع اقلیمی به حالت اولیه ، زمین در بازیابی ناتوان می باشد . تاثیر عامل داخلی بر آستانه زمانی می باشد که رسوبات جمع شده در داخل سیستم رودخانه ای ( مثلا در دشت سیلابی یا بر روی دامنه ها ) در شیب های تند آستانه ای به حالت عدم تعادل درآیند و پدیده های فرسایشی را افزایش دهند.(خیام،1379،ص137)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد