شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

مقیاس ژئومورفیک

مکان و زمان ، قالب هایی انفعالی نیستند که حوادث در چهارچوب آنها اتفاق بیافتد ، بلکه از خود واکنش نشان می دهند و خود را بر پدیده ها تحمیل می کنند . این طریقه ما را مجبورمیکندتاعوامل تاثیروتاثروتغییرات متقابل رابه منظورایجادحالت تعادل براساس آنها ( زمان ومکان )‌انتخاب کنیم.(بلادپس،1384،ص89)

2-11-1- مقیاس زمانی

سه مقیاس زمانی برای تفسیرهای ژئومورفیک جالب توجه می باشد.

 

2-11-1-1-زمان چرخه ای

زمان بندی های طولانی زمین شناختی را در برمی گیرد که با مقیاس میلیون ها سال سنجیده می گردد و برای مطالعه منطقه های وسیع با تغییرات آرام و تجمعی مناسب می باشد . متغیرهای اصلی ومستقل کنترل کنندهی شکلهای چرخهای زمین عبارتنداز : زمان،ناهمواری اولی یااختلاف ارتفاع کلی بین بخش های مرتفع و پست که بر اثر حرکات زمین ، فعالیت های آتشفشانی یا تغییرات سطح دریا پدید آمده می باشد و بر شیب زمین و به دنبال آن ، بر اندازه تخریب در بخش پایینی جریان اثر می گذارد. زمین شناسی یا جنس سنگ و ساختمان زمین و اقلیم که بر مقدار آب جاری در سطح زمین و نوع پوشش گیاهی و غیر از این موثر می باشد.از سوی دیگر ، روشن می باشد که نوع پوشش گیاهی و تراکم آن ، ناهمواری موجود در زمان معین ، دبی رودخانه و رواناب دامنه و اندازه تخلیه رسوب در واحد سطح ، شکل شبکه زهکشی ( مثلا تراکم خطوط زهکشی در هر کیلومتر مربع ) ، شکل دامنه های فرسایشی تپه و مقدار کل تخلیه آب و رسوب از یک منطقه وسیع ، متغیرهای وابسته هستند.(دونکامپ،1370،ص78)

2-11-1-2-زمان درجه بندی شده

این مقیاس برای گستره های زمانی کوتاهتر کاربرد دارد که در خلال آن ، مناطق کوچکتر مانند دامنه ی تپه ها و شاخه های رود ،‌به تعادلی یکنواخت می رسند . این مجموعه بر اثر پس خورند منفی باعث نوساناتی در پیرامون جایگاه متوسط شکل یا اندازه جا بجایی می گردد که به فرایندهای محرک آنها ارتباط دارد. این حالت تعادل ، متغیرهای زمان و ناهمواری اولیه ( متغیرهای کنترلی ) را بی اثر می کند ، متغیرهای زمین شناسی و اقلیم –که پوشش گیاهی ، ناهمواری های موجود و مقدار تخلیه ی آب و رسوب در واحد سطح سبب پیوند آنها به هم شده می باشد –متغیرهای مستقل هستندوشکل شبکه زهکشی،شکل دامنه ی تپه ومقدارکل تخلیه  ی آب ورسوب به صورت متغیرهای وابسته باقی میمانند . این تغییرات درعملکردمتغیرهابرگستره زمانی کوتاهی تصریح دارد که در خلال آن ، متغیرهایی مانند پوشش گیاهی ، ناهمواری موجود و مقدار متوسط تخلیه ی آب و رسوب در واحد سطح را می توان ثابت در نظر گرفت . در این زمان کوتاه ، اثر این متغیرها در شکل موجود شبکه های زهکشی ، شیب تپه ها و مقدار کل تخلیه ی منطقه ای آب و رسوب تقسیم شده که تغییرات آنها به صورت نوسانهایی در پیرامون مقادیر ثابت میانگین بروز می کند.(جعفری،1387،ص56)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه