عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

فرآیندهای سیستم فرسایش یخچالی

یخچالها توده ی بزرگی از یخ هستند که در روی دوختگی و دریا پیدا نمود می شوند . یخ یخچالها از انجماد آب دریاچه ها و یا آبهای زمینی حاصل نمی گردد بلکه بر اثر تجمع مداوم برف به وجود می آید . در واقع توده های برف بر اثر وزن خود توده ، بصورت یک توده ی یخی متبلور شده و یخ را به وجود می آورد(رضایی مقدم،1384،ص34)

یخ بی حرکت نیست و تحت فشار وزن خود توده و نیروی جاذبه ، همواره از بالادست به طرف پایین دست جا به جا می گردد و سرعت حرکت یخچالهای مختلف متفاوت می باشد . سرعت یخچال نسبت به شیب بسته ی آن و همچنین نسبت به فصل نیز متغیر می باشد . سرعت یخچال همواره با سایر عوامل از قبیل وضعیت توبوگرافی و جنس سنگ های بستر یخچال و شدت اقدام یخچال ارتباط دارد(سرمدی،1382،ص90)

مهم ترین فرایند این سیستم ، همان حرکت توده های یخی می باشد . با در نظر داشتن اینکه این یخها به یخ رفت مسلح هستند قادرند مسیر حرکت خود را به گونه محسوس تغییر شکل دهند و همانند سایر عوامل فرسایش این تغییر شکل ها به صورت حفر –برداشت وتراکم انجام میشود(سلطانی،1371،ص89)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در بخش مرزی این قلمرو امکان ذوب فصلی و یخبندان مجدد هست . پس تخریب مکانیکی نیز یکی دیگر از فرایند های این قلمرو به شمار می رود .

بر اثر ذوب یخ جریان های موقت به وجود می آیند . این جریان ها را نسبت به موقع آن ها در ارتباط با یخچالها به 3 نوع شبکه تقسیم می کنند که عبارتند از : جریان های زیر یخچالی سوپرگلاسیر،‌ جریان های مجاور یخچالی پروگلاسی وجریانهای فوق یخچالی سوپرگلاسیر.

این جریان ها مستقیما تابعی از رژیم حرارتی یخچال می باشند . در حالت کلی تأثیر فرسایش این یخچالها بسیار محدود می باشد ، زیرا فقط در بعضی نواحی و در دوره ی کوتاه ذوب تابستانی فعال اند .

یکی دیگر از فرایندها باد می باشد که ممکن می باشد منشاء متفاوتی داشته باشند . یکی از مهم ترین آن ها بادی می باشد که منشاء قطبی دارد و به صورت نزولی از گنبدهای یخی سرازیر می گردد(شمیرانی،1357،ص35)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه