مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

 دریک درجه حرارت ثابت افزایش سرعت باد، اندازه مجاز وقابل قبول رطوبت نسبی هوا را افزایش می دهد. ترکیب عوامل ذکرشده بر بشر تاثیر گذاشته و با آسایش فیزیکی او ارتباط مستقر می سازد. نسبت بین درجه حرارت و رطوبت نسبی هوا در تعیین احساس آسایش بشر تاثیر دارد. در فضای داخلی انسانها در دمای 21تا 26درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 30تا60 درصداز نظر فیزیکی راحت هستند. اگر حدود تغییرات ارقام رطوبت نسبی و درجه حرارت را به ترتیبدر محورافقی وعمودی مشخص کرده ترسیم نمائیم محدوده ای بدست می آید که اصطلاحا این منطقه را منطقه آسایش می گویند که در آن بشر احساس آسایش می کند. در روش “اولگی” دمای 1/21- تا 8/27درجه سانتیگراد برای تابستان دمای 20تا4/24درجه سانتیگراد برای زمستان و رطوبت نسبی 30تا 65 درصد را به عنوان شرایط مطلوب پیشنهاد نموده می باشد. تاثیر آفتاب دو اثر بیولوژیکی وحرارتی برانسان می گذاردکه اثر بیولوژیکی آن نتیجه تابش اشعه ماوراءبنفش و اثر حرارتی آن نتیجه تابش اشعه مرئی و مادون قرمز بر بدن بشر می باشد. در شرایطی که دمای هوا کمتر از 21درجه سانتیگراد می باشد تابش آفتاب می تواند باعث گسترش منطقه آسایش گردد. رطوبت باعث کاهش دمای هوای خنک می گردد کاهش دمای هوا که در اثر تبخیر رطوبت اضافه شده به آن ایجاد می گردد محدوده های بالای منطقه آسایش نیز قابل تحمل گردیده و بدین ترتیب منطقه آسایش گسترش یابد خنک نموده هوابه وسیله افزایش رطوبت به آن می تواند با وسایل مکانیکی یا به گونه طبیعی با گیاهکاری یا ایجاد آب نما و فواره ها صورت گیرد. در دماهای بالا، یک حداکثر مطلوب سرعت باد هست که در آن حالت حداکثر اندازه خنک شدن بدن انجام می شود. کم شدن سرعت هوا از این حد باعث افزایش دمای پوست و زیاد شدن آن باعث گرمتر شدن بدن از طریق جابجائی خواهد گردید. این حد مطلوب باد یک مقدار ثابت نداشته و به عواملی زیرا دما و رطوبت هوا،قدرت بیولوژیکی بدن و پوشش لباس بستگی دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه