مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

مجموع منابع آب مورد بهره برداری در سطح ناحیه مطالعاتی حدود 570 میلیون متر مکعب در سال 1380 بوده که 8/96 درصد آن از منابع زیر زمینی و 2/3 از منابع سطحی تأمین شده می باشد. این نسبت در سطح دو شهرستان ناحیه متفاوت بوده می باشد. در حالیکه در شهرستان دامغان 5/96 درصد بهره برداری از منابع آب به منابع زیر زمینی و 5/3 درصد به منابع سطحی اختصاص داشته، در شهرستان شاهرود 2/2 درصد از منابع سطحی و 8/97 درصد از منابع زیر زمینی تأمین شده می باشد.

 

مهمترین تأسیسات ایجادشده برای بهره برداری از منابع آب زیر زمینی چاههای عمیق و نیمه عمیق می باشد و بر اساس آخرین اطلاعات موجود در ناحیه شاهرود تاکنون حدود 2940 حلقه چاه حفر شده می باشد. مجموع برداشت از آبخوانهای شهرستان بوسیله چاهها بیش از 407 میلیون متر مکعب می باشد. بر پایه همین اطلاعات 52 درصد تعداد چاهها که اکثراً عمیق می باشد در محدوده شهرستان شاهرود و حدود 48 درصدکه اکثراً نیمه عمیق می باشد در محدوده شهرستان دامغان حفر شده می باشد. این در حالی می باشد که بیش از 96 درصد برداشت از آبخوانها بوسیله چاه از مربوط به شهرستان شاهرود می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از مجموع 428 رشته قنات فعال با 7/61 میلیون متر مکعب برداشت سالانه در ناحیه مطالعاتی به ترتیب حدود 85 درصد و تعداد 88 درصد تخلیه به محدوده شهرستان شاهرود اختصاص دارد.

مجموع چشمه های موجود در ناحیه با 3/82 میلیون متر مکعب تخلیه سالانه نیز 393 دهنه می باشد. حدود 80 درصد چشمه ها با 62 درصد تخلیه سالانه در محدوده شهرستان شاهرود قرار دارد.

کل برداشت از آبخوانهای ناحیه مطالعاتی نیز بیش از 551 میلیون متر مکعب می باشد که بالغ بر 70 درصد آن به شهرستان شاهرود اختصاص دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه