دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

دانش در دنیای پیشرفته امروز سازمان ها، به سرعت در حال تبدیل شدن به مزیت رقابتی اصلی شده می باشد و می تواند برای سازمانهایی که به خوبی آن را می شناسند و مدیریت می کنند، فراهم آورنده فرصت و در عین حال برای سازمانهایی که تحولات محیط را نمی شناسند یا نمی خواهند بشناسند ، به عنوان تهدید جدی قلمداد گردد. در حقیقت مدیریت دانش که اکنون خود را به عنوان ابزار کلیدی مدیریت قرن جدید مطرح کرده می باشد، فرآیند خلق، سازماندهی، تبادل و بکاربستن دانش می باشد که به سازمان کمک می کند تا بصیرت و درک لازم را از تجربه خود به دست آورند. در حقیقت این پژوهش به مقصود رسیدن به اهدافی همچون تعیین وضعیت چرخه مدیریت دانش در چهار حلقه خلق دانش، سازماندهی، اشاعه و بکار بستن و فراهم آوردن مقدمات لازم برای ارتقای کیفیت و اثربخشی شرکت توانیر در راستای دستیابی به اهداف مربوطه می باشد .در این راستا روش پژوهش بهره گیری شده، کاربردی از نوع علی توصیفی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت مادر تخصصی توانیر به علت تنوع وظایف، وجود افراد متخصص و دارای تحصیلات عالیه به تعداد کافی مد نظر قرار گرفت. در روش نمونه گیری نیز گروههای مختلفی از کارکنان داشتیم اما زیرا تاثیری در جمع آوری اطلاعات نداشت از نمونه گیری تصادفی ساده بهره گیری گردید .تجزیه و تحلیل اطلاعات توصیفی و تحلیلی می باشد و داده های بدست آمده از جمع آوری پرسشنامه به وسیله برنامه نرم افزاری spss، ارایه جداول توزیع فراوانی، آزمون دو جمله ای، آزمون فریدمن، بهره گیری از ضریب همبستگی و بهره گیری از تاپسیس فازی برای اولویت بندی حلقه ها بهره گیری شده می باشد. نتایج حاصل به این شکل می باشد که بین حلقه های سازماندهی دانش، بکاربستن دانش و مبادله دانش با وضعیت مطلوب آن تفاوت متوسطی هست و بین حلقه خلق دانش با وضعبت مطلوب آن تفاوت کمی هست .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کلید واژه ها: مدیریت دانش، چرخه، رویکرد فازی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

این پژوهش به مقصود رسیدن به اهداف زیر انجام شده می باشد :

  • تعیین وضعیت شرکت توانیر به لحاظ چرخه مدیریت دانش در چهار حلقه خلق دانش ، سازماندهی، اشاعه وبکاربستن
  • فراهم آوردن مقدمات لازم برای ارتقای کیفیت و اثربخشی شرکت توانیر در راستای دستیابی به اهداف مربوطه
  • تحلیل حلقه های چرخه مدیریت دانش با رویکردی فازی در شرکت توانیر
  • اولویت بندی حلقه های چرخه مدیریت دانش در شرکت توانیر با بهره گیری از تاپسیس فازی

 

1-5 سوال های پژوهش :

  • وضعیت شرکت توانیر به لحاظ چرخه مدیریت دانش در چهار حلقه خلق دانش سازماندهی اشاعه و بکاربستن به چه صورت می باشد ؟
  • مقدمات لازم برای ارتقای کیفیت و اثربخشی شرکت توانیر در راستای اهداف مربوطه به چه صورت می باشد ؟
  • حلقه های چرخه مدیریت دانش با رویکردی فازی در شرکت توانیر به چه صورت می باشد؟
  • اولویت بندی حلقه های چرخه مدیریت دانش در شرکت توانیر با بهره گیری از تاپسیس فازی به چه صورت می باشد ؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر  با فرمت ورد