دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

 

 

 

 

 

   
فهرست مطالب

عنوان

 

فصل اول

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..

1-2 اظهار مسأله پژوهش………………………………………………………………………………………………

 

صفحه

 

 

3

4

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………….. 5
1-4 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 6
1-5 سوال های پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 7
1-6 فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………. 7
1-7 مدل تحلیلی پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 8
1-8 چارچوب نظری پژوهش……………………………………………………………………………………….. 10
1-9تعریف عملیاتی متغرها ……………………………………………………………………………………….. 11
1-10 قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 12
فصل دوم  
2- 1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 13
2-2 مدیریت دانش چیست………………………………………………………………………………………… 14
2-3 تاریخچه……………………………………………………………………………………………………………. 15
2-4 تعاریف مدیریت دانش………………………………………………………………………………………… 19
2-5 تعریف مفاهیم و اصطلاحات مرتبط……………………………………………………………………… 22
      2 -5-1 داده………………………………………………………………………………………………………. 22
     2-5-2 اطلاعات…………………………………………………………………………………………………. 23
     2-5-3 دانش………………………………………………………………………………………………………. 23
2-6 انواع دانش……………………………………………………………………………………………………….. 24
    2-6-1 دانش صریح……………………………………………………………………………………………… 24
    2-6-2 دانش ضمنی……………………………………………………………………………………………… 25
2-7 چرخه دانش………………………………………………………………………………………………………. 27
2-8 چرخه سیستم مدیریت دانش……………………………………………………………………………….. 28
2-9 اهداف مدیریت دانش ………………………………………………………………………………………… 29
2-10 نیاز به مدیریت دانش………………………………………………………………………………………… 31
2-11 روش های مدیریت دانش………………………………………………………………………………….. 31
2-12 الزامات سیستم های مدیریت دانش…………………………………………………………………….. 32
2-13 مزایای مدیریت دانش……………………………………………………………………………………….. 34
2-14 منافع مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………. 35
2-15 برنامه های مدیریت دانش و طریقه تولید دانش……………………………………………………… 38
2-16 آموزش مدیریت دانش………………………………………………………………………………………. 39
2-17 تأثیر دانش در مدیریت دانش…………………………………………………………………………….. 40
2-18 تأثیر فناوری اطلاعات در مدیریت دانش…………………………………………………………….. 41
2-19 منابع دانش………………………………………………………………………………………………………. 44
2-20 دسته بندی ابزارهای مدیریت دانش…………………………………………………………………….. 44
2-21 اصول مدیریت دانش………………………………………………………………………………………… 46
2-22 اجرای مدیریت دانش……………………………………………………………………………………….. 48
2-23 چالشهای پیش روی مدیریت دانش…………………………………………………………………….. 51
2-24 اهمیت و ضرورت دانش در سازمانهای دولتی……………………………………………………… 52
2-25 مزایای سازمان متاثر از مدیریت دانش…………………………………………………………………. 54
2-26 موانع استقرار مدیریت دانش در سازمانها…………………………………………………………….. 56
2-27 چارچوبی برای مدیریت دانش در سازمانهای دولتی………………………………………………. 58
2-28 پیشنهادهایی در زمینه استقرار سیستم مدیریت دانش……………………………………………… 59
      2-28-1 حوزه منابع انسانی…………………………………………………………………………………. 59
      2-28-2 حوزه ساختار سازمانی……………………………………………………………………………. 60
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

      2-28-3 حوزه فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………..

61       2-28-4 حوزه فناوری اطلاعات ………………………………………………………………………….

61       2-28-5 حوزه فرآیندها ………………………………………………………………………………………

62       2-28-6 حوزه عوامل برون سازمانی …………………………………………………………………..

62 2-29 راهکارهای لازم جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان ……………………………………..

63 2-30 چه گروهی عهده دار مدیریت دانش در سازمان می باشند ……………………………………..

64 2-31 ارزیابی اثربخش مدیریت دانش ………………………………………………………………………….

66 2-32 موافقان و مخالفان مدیریت دانش در سازمانهای دولتی ………………………………………….

66 2-33 سوابق تحقیقاتی ……………………………………………………………………………………………….

67 2-34 شرکت مادر تخصصی توانیر……………………………………………………………………………….

71 2-35 صنعت برق و مدیریت دانش………………………………………………………………………………

72       2-35-1 هدف …………………………………………………………………………………………………..

73      2-35-2 استقرار سیستم مدیریت دانش در شرکت توانیر و شرکتهای زیرمجموعه………..

75      2-35-3 وظایف کارشناس مسئول مدیریت دانش در توانیر ………………………………………

78 فصل سوم

  3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….

82 3-2 روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..

82 3-3 جامعه و نمونه آماری ………………………………………………………………………………………….

84 3-4 نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………..

84 3-5 روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………

86 3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………..

86 3-7 روایی یا اعتبار پرسشنامه …………………………………………………………………………………….

88 3-8 پایائی یا اعتماد پرسشنامه …………………………………………………………………………………….

88 3-9 روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………….

90 فصل چهارم

  4-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….

93 4-2 توصیف داده ها ………………………………………………………………………………………………….

94       4-2-1 وضعیت جنسی کارمندان شرکت توانیر……………………………………………………….

94       4-2-2 وضعیت تاهل کارمندان شرکت توانیر ………………………………………………………..

95      4-2-3  وضعیت مدرک تحصیلی ………………………………………………………………………….

96      4-2-4 وضعیت رشته تحصیلی …………………………………………………………………………….

97      4-2-5 وضعیت سنی ………………………………………………………………………………………….

98     4-2-6 وضعیت سابقه کار …………………………………………………………………………………….

99 4-3 تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………….

100    4-3-1 فرضیه یک پژوهش …………………………………………………………………………………….

100    4-3-2 فرضیه دو پژوهش ………………………………………………………………………………………

103    4-3-3 فرضیه سه پژوهش………………………………………………………………………………………

106    4-3-4 فرضیه چهار پژوهش …………………………………………………………………………………..

109    4-3-5 فرضیه پنجم پژوهش …………………………………………………………………………………..

112    4-3-6 فرضیه ششم پژوهش …………………………………………………………………………………..

114 4-4 اختصار نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ……………………………………………………………….

115 4-5 رتبه بندی حلقه های مدیریت دانش با بهره گیری از تاپسیس فازی ……………………………….

116     4-5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………

116 4-5-2 مراحل روش تاپسیس فازی …………………………………………………………………………….

117     4-5-2-1 مرحله 1: تشکیل ماتریس تصمیم …………………………………………………………….

117     4-5-2-2 مرحله 2: تعیین ماتریس مزن شاخص ها ………………………………………………….

120     4-5-2-3 مرحله 3: بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم فازی ……………………………………….

121     4-5-2-4 مرحله4: تعیین ماتریس تصمیم فازی وزن دار…………………………………………….

122     4-5-2-5 مرحله 5: یافتن حل ایده آل فازی و حل ضد ایده آل فازی …………………………

123     4-5-2-6 مرحله 6: محاسبه فاصله از حل ایده آل و ضد ایده آل ……………………………….

124

سایت منبع

    4-5-2-7 مرحله 7: محاسبه شاخص شباهت …………………………………………………………..

125     4-5-2-8 مرحله 8: رتبه بندی گزینه ها ………………………………………………………………….

125 فصل پنجم

  5-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….

129 5-2 یافته ها ……………………………………………………………………………………………………………..

130 5-3 اولویت حلقه ها بر اساس تاپسیس فازی ……………………………………………………………….

133 5-4 محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………..

134 5-5 نکات کاربردی برای آینده …………………………………………………………………………………..

135 5-6 نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………….

135  

   

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

این پژوهش به مقصود رسیدن به اهداف زیر انجام شده می باشد :

1-5 سوال های پژوهش :

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر  با فرمت ورد