دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ارتباط توانمندی( بر اساس مدل ملهم ) با تعهد کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                 شماره صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………. 1

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1) مقدمه………………………………………………………………………….. 3

(2-1بیان مساله………………………………………………………………….. 3

1-3( اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………. 4

1-4) اهداف پژوهش…………………………………………………………….. 6

1-4-1) اهداف اصلی…………………………………………………. 6

1-4-2) اهداف فرعی…………………………………………………. 6

1-5) فرضیات پژوهش…………………………………………………………… 6

1-5-1) فرضیات اصلی……………………………………………….. 6

1-5-2) فرضیات فرعی……………………………………………….. 7

1-6) قلمروی پژوهش…………………………………………………………… 7

1-6-1) قلمروی موضوعی……………………………………………. 7

1-6-2) قلمروی مکانی……………………………………………… 7

1-6-3) قلمروی زمانی……………………………………………… 7

1-7) تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………. 7

1-7-1) توانمندسازی……………………………………………….. 7

1-7-2) تعهد سازمانی……………………………………………… 8

1-7-3) اعتماد…………………………………………………………. 8           1-7-4) ارتباطات……………………………………………………………………………. 8

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-7-5) انگیزه…………………………………………………………. 8

1-7-6) مهارت…………………………………………………………… 8

1-7-7) دانش…………………………………………………………….. 8

فصل دوم : ادبیات پژوهش

2-1) مقدمه………………………………………………………………………… 10

بخش اول : توانمندی منابع انسانی

2-2) تاریخچه توانمندسازی منابع انسانی 11

2-3) توانمندسازی و یادگیری………………….. 12

2-4) تعریف توانمندسازی………………………….. 15

2-5) مقایسه قدرت و توانمندی………………… 16

2-6) اهداف توانمندسازی………………………….. 17

2-7) محورهای توانمندسازی………………………. 18

2-8)تقسیم بندی دیگرتوانمندسازی………….. 18

2-9) استراتژی های توانمندسازی…………….. 19

2-10) لازمه استراتژی توانمندسازی………… 21

2-11) اقدامات عملی برای توانمندسازی کارکنان       21

2-12) مزایای توانمندسازی نیروی انسانی 23

2-13) موانع توانمندسازی نیروی  انسانی 25

2-14) مدل های توانمندسازی………………………. 28

2 -14-1) رویکرد مکانیکی /عقلایی /ساختاری  29

2 -14-1-1) مدل توانمندسازی وگت و مارل 29

2-14-2) رویکرد انگیزشی………………… 31

2-14-2-1) مدل توانمندسازی مالاک و کارزتو        31

2-14-3) مدل های مبتنی بر رویکرد روانشناختی     32 2                        -14-3-1) مدل توانمندسازی آولیو………………….. 32

2-14-4) مدل های مبتنی بر رویکرد تعاملی     33

2                      -14-4-1) مدل توانمندسازی کارول…………… 33

2 -14 5) مدل های مبتنی بر رویکرد شناختی     33

2-14-5-1) مدل جروی، رایت و اندرسون…….. 33

2-14-6) مدل های مبتنی بر رویکرد فرهنگی، ارزشی 35

2-14-6-1) مدل توانمندسازی لیتگو…………… 35

2-14-7) مدل های مبتنی بر رویکرد تلفیقی(تلفیق رویکرد ساختاری و روان  شناختی)…………………………………………… 36

2-14-7-1) مدل توانمندسازی ملهم  37

بخش دوم : تعهد

2-15) مبانی نظری تعهد……………………………. 39

2-16) تعریف تعهد……………………………………… 40

2-17) تعهد سازمانی………………………………….. 41

2-18) ضرورت در نظر داشتن تعهد سازمانی………. 42

2-19) راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی    43

2-20) تعهد سازمانی و تعهد اسلامی………… 43

2-21) دو دیدگاه درمورد تعهد سازمانی…. 44

الف- تعهد سازمانی دردنیای امروز چیز بی ربطی می باشد 44

ب- تعهد سازمانی واقعا مهم می باشد. 45

2-22) تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی       46

2-23) الگوهای  چند بعدی………………………….. 47

1- مدل اریلی و چتمن……………………. 47

2- مدل می یر و آلن……………………… 47

3- مدل آنجل و پری………………………….. 49

4- مدل مایر و شورمن……………………… 50

5- مدل پنلی و گولد………………………… 50

2-24) انواع تعهد……………………………………… 50

1- تعهد نسبت به مشتری………………….. 51

2- تعهد نسبت به سازمان………………… 51

3- تعهد نسبت به خود مدیر……………. 51

4-تعهد نسبت به افراد و گروه ها… 51

5- تعهد نسبت به وظیفه………………….. 52

بخش سوم : مروری برتحقیقات انجام شده

2-25) پیشینه داخلی………………………………………………. 53

2-25-1) مطالعه ارتباط بین توانمندسازی روانشناختی کارکنان با یادگیری                                   سازمانی در میان کارکنان دانشگاه تهران “سید محمد میرکمالی و                                  کمال خرازی”  53

2-25-2)عوامل موثر بر جنبه های روانی توانمندسازی کارکنان ؛ مطالعه

موردی دیدگاه کارمندان در یکی از سازمانهای زیر نظر وزارت

علوم ، تحقیقات و فناوری” رضا محمدی”     53

2-26) پیشینه خارجی………………………………… 53

2-26-1) چگونگی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر ارتباط کارکنان سازمان در چین” لینجوان ریتا من”         54

2-26-2) نائل شدن به توانمندسازی کارکنان , بیمارستان میدلند مموریال” لیندا سنچز”……….. 54

 

بخش چهارم : چارچوب مفهومی ……………………………………….. 55

فصل سوم : روش شناسی

3-1) مقدمه………………………………. 58

3-2) روش پژوهش…………………………… 59

3-3) ابزار و روشهای گردآوری اطلاعات و داده ها… 59

3-4) روایی و پایایی پرسشنامه………………. 60

3-5) جامعه آماری و نمونه آماری…………….. 60

3-6) متغیرهای پژوهش………………………. 61

الف) متغیر مستقل …………. 61

ب) متغیر وابسته………….. 61

3-7) روش های تجزیه و تحلیل و آزمون های آمار استنباطی مورد بهره گیری 61

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه………………………………. 64

4-2) مطالعه آلفای کرونباج جهت سنجش اندازه پایایی پرسشنامه توانمندی وتعهد…………………………………… 64

بخش اول: آمار توصیفی

4-3) وضعیت نمرات پاسخگویان درمتغیرتوانمندی دربعد دانش و مهارت………………………………….. 65

4-4) وضعیت نمرات پاسخگویان در متغیر توانمندی در بعد اعتماد  67

4-5) وضعیت نمرات پاسخگویان در متغیر توانمندی در بعد ارتباطات………………………………….. 69

4-6) وضعیت نمرات پاسخگویان در متغیر توانمندی در بعد انگیزه­ها………………………………….. 71

4-7) وضعیت نمرات پاسخگویان در متغیر تعهد نسبت به مشتری  73

4-8) وضعیت نمرات پاسخگویان در متغیر تعهد نسبت به سازمان 75

4-9) وضعیت نمرات پاسخگویان در متغیر تعهد نسبت به خود    77

4-10) وضعیت نمرات پاسخگویان در متغیر تعهد نسبت به افراد و گروه­ها………………………………… 79

4-11) وضعیت نمرات پاسخگویان در متغیر تعهد نسبت به تکلیف 81

4-12) وضعیت نمرات پاسخگویان در متغیر تعهد 83

4-13) وضعیت نمرات پاسخگویان در متغیر توانمندی  86

بخش دوم: آمار استنباطی

4-18) فرضیه: مطالعه ارتباط بین تعهد وتوانمندی 90

4-19) فرضیه: مطالعه ارتباط بین تعهد و توانمندی در بعد اعتماد…………………………………….. 91

4-20) فرضیه: مطالعه ارتباط بین تعهد و توانمندی در بعد دانش ومهارت……………………………….. 92

4-21) فرضیه: مطالعه ارتباط بین تعهد و توانمندی در بعد ارتباطات……………………………… 93

4-22) فرضیه: مطالعه ارتباط بین تعهد و توانمندی در بعد انگیزه ها…………………………………… 94­

فصل پنجم : نتیجه گیری

5-1) مقدمه……………………………. 96

5-2) نتایج آزمون فرضیات………………… 96

5-2-1) ارتباط بین تعهد و توانمندی…… 96

5-2-2) ارتباط بین تعهد و توانمندی در بعد اعتماد  96

5-2-3) ارتباط بین تعهد و توانمندی در بعد دانش و مهارت 97

5-2-4) ارتباط بین تعهد و توانمندی در بعد ارتباطات    97

5-2-5) ارتباط بین تعهد و توانمندی در بعد انگیزه­ها    97

5-3) نتیجه گیری کلی……………………. 97

5-3-1) تجزیه و تحلیل متغیر توانمندی و مولفه های آن بر اساس میانگین نمونه ها………………………. 97

5-3-1-1) متغیر توانمندی…….. 97

5-3-1-2) متغیر توانمندی در بعد دانش و مهارت  98

5-3-1-3) متغیر توانمندی در بعد اعتماد    98

5-3-1-4) متغیر توانمندی در بعد ارتباطات  98

5-3-1-5) متغیر توانمندی در بعد انگیزه­ها  98

5-3-2) تجزیه و تحلیل متغیر تعهد و مولفه های آن بر اساس میانگین نمونه ها………………………. 98

5-3-2-1) متغیر تعهد…………. 98

5-3-2-2) متغیر تعهد نسبت به مشتری 99

5-3-2-3) متغیر تعهد نسبت به سازمان    99

5-3-2-4) متغیر تعهد نسبت به خود. 99

5-3-2-5) متغیر تعهد نسبت به افراد و گروه­ها    99

5-3-2-6) متغیر تعهد نسبت به تکلیف 99

5-4) پیشنهادها………………………….. 100

5-5) پیشنهادهای محقق…………………….. 109

پیوست ها……………………………….. 110

1- پرسشنامه توانمندی…………………. 110

2- پرسشنامه تعهد ……………………. 112

منابع و مآخذ……………………………. 114

فهرست منابع فارسی……………………….. 114

فهرست منابع انگلیسی……………………… 118

چکیده انگلیسی…………………………… 120

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1( هدف اصلی

تعیین ارتباط بین توانمندی (بر اساس مدل ملهم ) و تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2( اهداف فرعی

1-4-2-1(  تعیین ارتباط اعتماد با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2- 2( تعیین ارتباط ارتباطات با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2-3 ( تعیین ارتباط انگیزه ها با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2-4 ( تعیین ارتباط دانش و مهارت کارکنان با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحلیل ارتباط توانمندی( بر اساس مدل ملهم ) با تعهد کارکنان  با فرمت ورد