دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ارتباط توانمندی( بر اساس مدل ملهم ) با تعهد کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط عوامل توانمندسازی با تعهد سازمانی کارکنان سازمان بازرگانی استان قم می باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود و جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه توانمندسازی و پرسشنامه تعهدسازمانی بهره گیری گردید . جامعه آماری پژوهش را کارمندان سازمان بازرگانی قم تشکیل می دادند که 100 نفر بودند  و برای بالا بردن ضریب اطمینان در پژوهش، کل جامعه آماری به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. نتایج در دو سطح آمار توصیفی ( گرایش مرکزی ، پراکندگی ) و آمار استنباطی ( ضریب همبستگی پیرسون ) با بهره گیری از نرم افزار SSPS بدست آمد.  نتایج تحقیقات نشان داد که بین تعهد و توانمندی ارتباط­ی معناداری در سطح اطمینان 95 درصد هست، شدت ارتباط در سطح قوی می­باشد. بین تعهد و توانمندی در بعد اعتماد ارتباط­ی معناداری در سطح اطمینان 95 درصد هست، شدت ارتباط در سطح متوسط می­باشد. بین تعهد و توانمندی در بعد دانش و مهارت ارتباط­ی معناداری در سطح اطمینان 95 درصد هست، شدت ارتباط در سطح قوی می­باشد. بین تعهد و توانمندی در بعد ارتباطات ارتباط­ی معناداری در سطح اطمینان 95 درصد هست، شدت ارتباط در سطح قوی می­باشد. بین تعهد و توانمندی در بعد انگیزه­ها ارتباط­ی معناداری در سطح اطمینان 95 درصد هست، شدت ارتباط در سطح قوی می­باشد.

کلید واژگان :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

توانمند سازی، اعتماد، ارتباطات، انگیزه ، مهارت، تعهد، تعهد نسبت به مشتریان ، تعهد نسبت به سازمان، تعهد نسبت به خود، تعهد نسبت به افراد و گروه های کاری ، تعهد نسبت به وظیفه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1( هدف اصلی

تعیین ارتباط بین توانمندی (بر اساس مدل ملهم ) و تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2( اهداف فرعی

1-4-2-1(  تعیین ارتباط اعتماد با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2- 2( تعیین ارتباط ارتباطات با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2-3 ( تعیین ارتباط انگیزه ها با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2-4 ( تعیین ارتباط دانش و مهارت کارکنان با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحلیل ارتباط توانمندی( بر اساس مدل ملهم ) با تعهد کارکنان  با فرمت ورد