دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

) اظهار مسئله :

بودجه­ی عملیاتی بر اساس تعریف صندوق بین المللی پول عبارت می باشد از:

روشها و ساز و کارهایی که ارتباط بین اعتبارات اختصاص یافته به دستگاه های اجرایی را با خروجی ها و پیامدهای  آن از طریق بکارگیری اطلاعات عملکردی در تخصیص منابع تقویت  می کند. ( مهدیان فر و همکاران، 1:1389)

بودجه ی عملیاتی با تأکید بر اهمیت شناسایی نتایج قابل اندازه گیری حاصل از هزینه های عمومی شفافیت خاصی به فرآیند بودجه ریزی در سازمانهای دولتی بخشیده و پاسخگویی نسبت به هدفهای طرحهای سازمانی را افزایش می­دهد از دیگر کاربردهای بودجه ی عملیاتی ایجاد مراحل لازم برای تخمین هزینه واحد و ارزشیابی ارزش پول می باشد و پرسنل سازمانی را مجبور می­کند تا در بدست آوردن نتایج برنامه های مورد تعهدشان، تحت فشار بودجه ای قرار گیرند.در بودجه ی عملیاتی تخصیص منابع در بخشهای سودآور و اثربخش انجام می شود و منجر به استانداردسازی برای ایجاد رقابت می­گردد. همچنین بودجه­ی عملیاتی بدلیل برقراری ارتباط بین نتایج و منابع هزینه زمینه ساز ارزشیابی عملیاتی مدیران و شناسایی نقصان هایی که منجر به هدر رفتن منابع میشود، شده و به مدیران در مسئولیت، اجرا (ارتباط بین داده و ستاده­ها) و  پاسخگویی (شفافیت در مصرف وجوه دولتی) کمک می کند.( صفری و همکاران، 4:1385)

گرایش به بودجه ی عملیاتی در سراسر جهان روز به روز در حال افزایش می باشد و مانند مقوله هایی می باشد که در بیش تر کشورهای توسعه یافته مورد بهره گیری قرار می گیرد. ( اردکانی و همکاران،142:1386)

در ایران نیز به دلیل وجود معضلات گسترده در نظام بودجه ریزی، استقرار بودجه ریزی از سالها پیش مورد توجه دست اندرکاران بوده می باشد. به طوری­که صرف نظر از تلاشهایی که در درون قوه مجریه برای تدوین چنین بودجه­ای شکل می­گرفت، با تصویب بند “ر” تبصره 1 قانون بودجه 1382 توسط مجلس، پیگیری آن شکل جدی­تری به خود گرفت.در این بند آمده بود، که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف می باشد در راستای اطلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه­هابرای سال 1383 برای تمام دستگاه­های اجرایی، شرکت­ها و سازمان­هایی که مشمول قوانین و مقررات عمومی بر آن­ها مستلزم ذکر نام می باشد اقدام کرده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه­ها را براساس نیاز دستگاه­ها و فعالیتهایی که صورت می­گیرد، انجام دهد. بدون ارائه هیچ نوع گزارشی این بند عینا در قانون بودجه 1384 نیز تکرار گردید. به دنبال این کوشش­ها در مواد 138، 141 و 142 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی احصاء فعالیت­ها و خدمات و دستگاه­های اجرایی، تعیین قیمت تمام شده، اصلاح ساختار مدیریت نیروی انسانی و تهیه لوایح لازم جهت اصلاح قوانین و مقررات مالی و اداری و استخدامی و بودجه­ریزی مانند موارد پیش بینی شده در راستای عملیاتی کردن بودجه بودند. پس از آن در بخشنامه­های بودجه سال 1385 و 1386 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، طراحی فرم­هایی که حاوی بعضی شاخص­ها و هزینه هر واحد بود، درصدد اجرایی کردن سیاستهای برنامه چهارم توسعه در خصوص عملیاتی کردن بودجه­های ستواتی گردید. در یک ارزیابی کلی می­توان گفت به رغم کوشش ­های فوق عملیاتی کردن بودجه در نظام مالی کشور نمود عینی پیدا نکرده می باشد.( پناهی،13:1386)

توجهات اخیر به اجرای بودجه ریزی عملیاتی، عقایدی را در مورد عوامل تأثیرگذار بر اجرای موفق این نظام ایجاد کرده می باشد. یک چنین مجموعه ای از عقاید در مدل بر نهادی بخش دولتی”شه[1]” ارائه گردیده می باشد. این مدل بر سه عامل اثر گذار بر اتخاذ اصلاحات تأکید می کند (عامل اختیار، عامل پذیرش و عامل توانایی). مطالعات نشان می دهد که تعامل این سه عامل، فضای اصلاحات که در آن بودجه­ی عملیاتی اجرا می گردد را تعیین می کند ( اسدی و همکاران:215)

یکی از حدسیات رایج در مورد اجرای ناموفق بودجه ریزی عملیاتی، ظرفیت پایین یا عدم توانایی سازمانی می باشد. مورد کاویها و گزارشات در مورد اتخاذ بودجه ریزی عملیاتی نشان می دهد که سه بعد از توانایی سازمانی برای اتخاذ کامل بودجه ریزی عملیاتی ، کلیدی می باشند: توانایی ارزیابی عملکرد، توانایی نیروی انسانی و توانایی فنی. ( اسدی و همکاران:216)

عامل دوم که برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی به تأ ثیر میگذارد به مکانیزم های اختیار در دولتها ارتباط دارد. اگر بودجه ریزان در اجرای بودجه ریزی عملیاتی و یا در مراحل آن اختیار لازم را نداشته باشند اجرا با مشکل روبرو خواهد گردید. سه بعد مهم از اختیار هست: اختیار قانونی، اختیار رویه­ای و اختیار سازمانی. ( اسدی و همکاران:217)

مقاومت در برابر اصلاحات از جانب بعضی مقامات دولتی، رؤسای بخشها و کارکنان ممکن می باشد  بزرگترین مانع برای اجرا و بهره گیری از سنجش عملکرد باشد. سه جنبه از پذیرش مورد نیاز می باشد: پذیرش سیاسی، پذیرش انگیزشی و پذیرش مدیریتی. ( اسدی و همکاران:219)

به مقصود مطالعه عوامل مدل مذکور در ایجاد نظام بودجه­ریز­ی عملیاتی در یک سازمان دولتی، پارک فناوری پردیس، که با مسئولیت نهاد ریاست جمهوری و ترکیب هیات امناء چهارده نفره از وزارتخانه‌ها، مراکز و افراد علمی و دانشگاهی به ریاست معاون اول رئیس جمهور اداره می گردد،

انتخاب گردیده می باشد.

لذا این پژوهش درصدد می باشد تا عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه­ریز­ی عملیاتی در پارک فناوری پردیس  مطالعه و رتبه بندی نماید.

[1] SHAH

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5-1) هدف علمی:

مطالعه عوامل موثر بر ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی و رتبه بندی تاثیر آنها در سازمان های پژوهشی

2-5-1) هدف کاربردی:

الگوی مناسب جهت ایجاد یک نظام بودجه ریزی عملیاتی در پارک فناوری پردیس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی  با فرمت ورد