دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

روشی می باشد که در آن هزینه ها بر مبنای نسبت سهم فعالیت های صرف شده برای هر محصول می باشد که، از یک مخزن هزینه به محصولات مختلف اختصاص می یابد.

1-6-7) بودجه عملیاتی :  بودجه عملیاتی عبارت می باشد از برنامه عملکرد سالانه به همراه بودجه سالانه به طوری که ارتباط اندازه وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج بدست آمده از اجرای آن برنامه را نشان دهد. (الماسی، 1389: 134)

1-6-8) بودجه ریزی عملیاتی : بودجه‌ریزی عملیاتی منابع بر مبنای تحقق اهداف سنجش پذیر تخصیص می‌یابد که به نوبه خود این اهداف با رسالت و آرمان‌های سازمان ارتباط دارد. به تعبیری مجموعه معینی از اهداف در چارچوب هر برنامه‌ای با هر اندازه مخارج انجام شده تعقیب و تأمین می گردد. (الماسی، 1389: 134)

1-6-9) بودجه ریزی عملیاتی : یک برنامه سالانه به همراه بودجه سالانه که ارتباط میان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه یا نتایج بدست آمده از اجرای آن برنامه را نشان می دهد. (سعیدی و مزیدی، 1385 :‌ 13)

1-6-10) بودجه بندی عملیاتی : یا بودجه بر حسب عملیات عبارت می باشد از بودجه ای که بر اساس وظایف، عملیات و پروزه هایی که سازمان های دولتی تصدی اجرای آن را به عهده دارند تنظیم می گردد. در تنظیم بودجه عملیاتی به جای در نظر داشتن کالا و خدماتی که دستگاه خریداری می کند و یا به تعبیری به جای در نظر داشتن کالا و خدماتی که وسائل اجرای فعالیت ها هستند، خود فعالیت و مخارج کارهایی که بایستی انجام گردد مورد توجه قرار می گیرد. (فرزیب، 1377: 372)

1-6-11) هزینه : عبارت می باشد از پرداختهایی می باشد که به گونه قطعی به ذی نفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام می شود.(ماده 23 قانون محاسبات عمومی)

1-6-12) فعالیت : مقصود یک سلسله عملیات و خدمات مشخص می باشد که برای تحقق بخشیدن به هدفهای سالانه برنامه طی یک سال اجرا می گردد و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات مربوط به هزینه تأمین می گردد. (کردبچه،‌ 1385: 142)

1-6-13) کارایی: عبارت می باشد از توانایی فرد در انجام کار به گونه صحیح، در مدت مطلوب و در محل مناسب. به دیگر سخن، نسبت بازده واقعی کمیت حاصل به بازدهی استاندارد از پیش تعیین شده کارایی یا راندمان یا قدرت بازدهی می باشد. (ساداتی و موحد منش،‌1377: 21)

1-6-14) اثربخشی : عبارت می باشد از اندازه درجه کیفیت و نیل به اهداف کار تعیین شده. پس در فرآیند کار، اثربخشی نشان می دهد که تا چه اندازه از کارهای انجام شده، با اهداف مورد نظر همسو بوده می باشد. به بیانی دیگر ، اثربخشی در ارتباط با عملکرد و فراهم آمدن رضایت بشر از تلاشهای انجام شده می باشد. (ساداتی و موحد منش،‌1377: 20)

1-6-15) توانایی برای اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی : یکی از حدسیات رایج در مورد اجرای ناموفق بودجه‌ریزی عملیاتی، ظرفیت پایین یا عدم توانایی سازمانی می باشد. مورد کاویها و گزارشات در مورد اتخاذ بودجه‌ریزی عملیاتی نشان می‌دهد که سه بعد از توانایی برای اتخاذ کامل بودجه‌ریزی عملیاتی، کلیدی می‌باشد : توانایی ارزیابی عملکرد، توانایی نیروی انسانی و توانایی فنی (Andrews. 2004, 334)

1-6-16) اختیار برای اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی : عامل دوم که برای اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی تأثیر می‌گذارد به مکانیزمهای اختیار در دولتها ارتباط دارد. اگر بودجه‌ریزان در اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی و یا در مراحل آن اختیار لازم را نداشته باشند اجرا با مشکل روبرو خواهد گردد. سه بعد مهم از اختیار هست: اختیار قانونی، اختیار رویه‌ای و اختیار سازمانی (Andrews. 2004, 336)

1-6-17) پذیرش برای اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی: برای اجرای موفق بودجه‌ریزی عملیاتی،‌ مقامات دولتی، مدیران اداری و کارکنان بایستی متقاعد گردند که بودجه‌ریزی عملیاتی در خور کوشش به مقصود کاهش هزینه‌ها و نیل به منافع کوتاه مدت و بلند مدت دولت و اجتماع می‌باشد. سه جنبه از پذیرش مورد نیاز می‌باشد : پذیرش سیاسی، پذیریش مدیریتی و پذیرش انگیزشی (Andrews, 2004, 338)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5-1) هدف علمی:

مطالعه عوامل موثر بر ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی و رتبه بندی تاثیر آنها در سازمان های پژوهشی

2-5-1) هدف کاربردی:

الگوی مناسب جهت ایجاد یک نظام بودجه ریزی عملیاتی در پارک فناوری پردیس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی  با فرمت ورد