دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین با توانمند سازی روانشناختی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

مفاهیم و ابعاد نظری راجع به توانمندسازی کارکنان

معنی توانمندسازی موضوع بحث و گفتگوهای زیادی بوده و در حال حاضر یک مفهومی می باشد که بطور ضعیف تعریف شده می باشد به همین ترتیب ماندروس و ویلسون[1] (1994) و راس و میلام[2] (1995) اظهار می دارند که این واژه بندرت بطور واضح تعریف شده و ذاتاً بطور لفظی بکار رفته می باشد. یک دلیل ممکن برای این فقدان شفافیت، گرایش توانمندسازی به سمت اضافه شدن به مفاهیم مدیریت مثل مهندسی مجدد فرآیند  و مدیریت کیفیت فراگیرمی باشد(دانیتی و همکاران[3]،2002).

علاوه براین واژه توانمندسازی تنوع وسیع فعالیتها را نمایان می سازد، از توانمندسازی ساختگی[4] (دروغین) گرفته تا سطح بالایی از مشارکت و تفویض قدرت. به همین ترتیب ویلکینسون[5] (1998) پنج نوع توانمندسازی را شناسایی نمود: تسهیم اطلاعات، حل مشکل از پایین به بالا، استقلال کاری، شکل دهی نظری و خود مدیریتی.

معنی اصلی توانمندسازی به ” دادن اختیار و قدرت به ” تصریح دارد(تالوچ[6]،1993). بهره گیری از واژه قدرت در تمامی تعاریف توانمندسازی نمایان می گردد. برای مثال لگی[7] (1995) اظهار می دارد که توانمندسازی بایستی از بعد یک مدل توزیع مجدد نگریسته گردد که به موجب آن تعادل قدرت در جهت همکاری و اعتماد تقویت   می گردد. کانگر و کاننگو روی قدرت به عنوان نقطه مرکزی توانمندسازی ” یا برای تقویت این گمان یا برای تضعیف گمان در ناتوانی شخصی” تمرکز دارند. قدرت اغلب بوسیله کنترل انتقالی توزیع گردیده می باشد بطوریکه کارکنان این اختیار را دارا باشند که تصمیمات خودشان را اتخاذ کرده و آنها را بکار گیرند. همچنین آنها تمایزی بین معانی ارتباطی و انگیزشی توانمندسازی ایجاد کردند. بعد ارتباطی، روابط بین مدیران و کارکنان را هم قبل از توانمندسازی و هم بعد از آن می سنجد. بعد انگیزشی، فرآیندی را ارائه می کند که از طریق آن قوه ابتکار کارکنان نیاز خواهد داشت که به جریان بیفتد تا اینکه کارکنان احساس برانگیختگی کنند. نویسندگان دیگری در این زمینه، توانمندسازی را از لحاظ تعامل پویایش تعریف می کنند. برای مثال پاستور[8](1996) اظهار می کند که ” توانمندسازی بخشی از یک فرآیند یا یک تکامل می باشد-تکاملی که پیش می رود هر زمان که شما دو یا چند نفر در یک ارتباط( بطور شخص یا حرفه ای) قرار دارید”. لی و کوح[9] (2001)  توانمندسازی را به عنوان طبیعت بین الاذهانی سرپرستان و زیردستان  در نظر می گیرند. آنها اظهار می دارند که توانمندسازی ترکیبی از حالات روان شناختی زیردست می باشد که در آن زیردست از سوی رفتارهای توانمند کننده ی سرپرستان تحت تاثیر قرار گرفته می باشد(نیکولا کینگ[10]،2005).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

توانمندسازی به معنی قدرت بخشیدن[11] می باشد بدین معنی که به افراد کمک کنیم تا احساس اعتماد به نفس خود را بهبود بخشند و براحساس ناتوانی[12] و درماندگی[13] خود چیره شوند هم چنین بدین معنی می باشد که انگیزه درونی را برای انجام یک وظیفه بسیج کنیم. توانمندسازی افراد به معنی تشویق برآنان تأثیر می گذارد. یعنی این که فرصت هائی را برای افراد فراهم آوریم تا نشان دهند که می توانند ایده های خوبی آفریده و آن ها را به اقدام برسانند.

توانمندسازی به معنی آن می باشد که افراد را به گونه ساده تشویق کنیم تا تأثیر فعال تری در کارشان اعمال کنند و تا آن جا پیش طریقه که مسئولیت بهبود فعالیت های خود را به عهده بگیرند و در نهایت به حدی از توان برسند که بدون مراجعه به مسئول بالاتر بتوانند تصمیمات کلیدی بزرگی بگیرند.(اسمیت،1381،ص10)

توانمندسازی به معنای “فراهم آوردن منابع و ابزار لازم برای افراد به گونه ای که برای آن ها قابل رویت بوده و آن ها را در جهت مصالح خود بهره گیری کنند” می باشد.

توانمندسازی به عنوان چهار وظیفه می باشد که افراد هنگام انجام فعالیت کاریشان از خود بروز می دهند این چهار بعد توانمندسازی شامل معنی دار بودن، اثرگذاری، شایستگی و حق انتخاب می باشد(توماس،1990).

1- Mondros & Wilson

[2] – Russ & Millam

[3] – Dainty et al

[4] – Sham Empowerment

[5] – Wilkinson

[6] – Talloch

[7] – Legge

[8] – Pastor

6- Lee & Koh

[10] – Nicola king

2- Enable

3- Powerlessness

4- Helplessness

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هر تحقیقی می‏تواند دو نوع هدف داشته باشد. در واقع پژوهشگر بایستی اهداف کلی و جزئی مطالعه‏ی خویش را تفکیک نماید. در این پژوهش اهداف اصلی و فرعی به تبیین زیر اظهار می گردند.

هدف اصلی پژوهش:

مطالعه ارتباط مولفه های رهبری تحول آفرین و توانمندی روانشناختی کارکنان

اهداف فرعی پژوهش:

1- مطالعه ارتباط بین نفوذ آرمانی و توانمندی روانشناختی

2-مطالعه ارتباط بین ترغیب ذهنی و توانمندی روانشناختی کارکنان

3- مطالعه ارتباط بین انگیزش الهام بخش و توانمندی روانشناختی کارکنان

4- مطالعه ارتباط بین  ملاحظات فردی و توانمندی روانشناختی کارکنان

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین با توانمند سازی روانشناختی کارکنان  با فرمت ورد