دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین با توانمند سازی روانشناختی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل تجویزی رفتار رهبری یا الگوی رهبری مشارکتی

این مدل که به مدل تصمیم گیری هم معروف می باشد ارتباط میان رفتار رهبر و مشارکت در امر

تصمیم گیری می باشد . با در نظر گرفتن این مطلب که ساختارهای تکلیف برحسب یکنواخت بودن یا نبودن کار انتظاراتی گوناگون دارند، نظر محققان آن می باشد که رفتار رهبر بایستی طوری تعدیل گردد که منعکس کننده ساختار تکلیف باشد . مدل وروم ویتون مدلی تجویزی می باشد . و کار آن ارائه مجموعه  ای می باشد از قوانین متوالی که بنابر اقتضای موقعیتهای مختلف، در تعیین و شکل و اندازه مشارکت در تصمیم گیری بایستی از آنها تبعیت نمود . این مدل بصورت یک درخت تصمیم گیری که8 شرط و 5 شیوه ممکن را در هم می آمیزد. این مدل ادعا دارد که هر یک از این پنج رفتار در هر موقعیتی عملی می باشد.

AI: با بهره گیری از اطلاعات موجود خود، مشکل یا مسئله را خودتان حل کنید.

:AIIبا کسب اطلاعات لازم از زیردستان در مورد حل مشکل خود تصمیم بگیرید.

:CIمشکل را با زیردستان خود بطور انفرادی در میان بگذارید، و پیشنهاد ایشان را بی آنکه آنها را دور هم جمع کنید بدست آورید، سپس خود تصمیم بگیرید.

:CIIمشکل را با زیر دستان خود، بصورت گروهی د ر میان بگذارید، مجموع پیشنهادهای آنها را بدست آورید، سپس خود تصمیم بگیرید.

:GIIمشکل را با زیردستان خود، بصورت گروهی در میان بگذ ارید، روشهای دیگری را هم ارزیابی کنید و کوشش کنید تا در مورد راه حلها به توافق جمعی برسید.(شکل2-3).

با وجود آنکه پنج رفتار مر بوط به تصمیم گیری با زنجیره رفتار رهبری کاملا ً موازنه دارد اما

وروم و یتون با ارائه روش خاص برای تحلیل مسایل از راه سؤالات هشتگانه شرطی، از مرز آن مدل تجاوز می کنند. رهبر با پاسخ بله به این سؤالات می تواند رفتار مناسب خود را در میان پنج نوع رفتار برگزیند. در واقع در مورد اندازه بهره گیری از مشارکت تصمیم می گیرد. سوالات هشتگانه را بایستی بطور منظم ازAتاHپاسخ داد:

A: آیا ضرورتی کیفی که معین کند یک راه حل از راه حل دیگر عقلانی تر می باشد هست؟

-Bآیا من اطلاعاتی کافی برای رسیدن به تصمیمی با کیفیت عالی را دارم؟

-Cآیا زیردستان اطلاعاتی کافی برای رسیدن به تصمیمی با کیفیت عالی را دارند؟

-Dآیا من دقیقا ً می دانم که چه اطلاعاتی لازم می باشد، چه کسی آنها را دارد و چطور بایستی آنها را جمع آوری نمود؟

-Eآیا پذیرش تصمیم بوسیله زیردستان پیش روی اجرای مؤثر آن کاری دشوار می باشد؟

-Fاگر بنا بر این بود که تصمیم خود ر ا می گرفتم آیا اطمینان معقولانه ای نسبت به پذیرش آن بوسیله زیردستان وجود داشت؟

-Gآیا می توان به زیردستان اعتماد نمود که راه حلی را بر ملاحظات سازمانی بنیاد نهند؟

-Hآیا احتمال تعارض در مورد راه حل مرجع هست؟

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هر تحقیقی می‏تواند دو نوع هدف داشته باشد. در واقع پژوهشگر بایستی اهداف کلی و جزئی مطالعه‏ی خویش را تفکیک نماید. در این پژوهش اهداف اصلی و فرعی به تبیین زیر اظهار می گردند.

هدف اصلی پژوهش:

مطالعه ارتباط مولفه های رهبری تحول آفرین و توانمندی روانشناختی کارکنان

اهداف فرعی پژوهش:

1- مطالعه ارتباط بین نفوذ آرمانی و توانمندی روانشناختی

2-مطالعه ارتباط بین ترغیب ذهنی و توانمندی روانشناختی کارکنان

3- مطالعه ارتباط بین انگیزش الهام بخش و توانمندی روانشناختی کارکنان

4- مطالعه ارتباط بین  ملاحظات فردی و توانمندی روانشناختی کارکنان

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین با توانمند سازی روانشناختی کارکنان  با فرمت ورد