دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ارتباط توانمندی( بر اساس مدل ملهم ) با تعهد کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف تعهد

تعهدسازمانی مانند مفاهیم دیگررفتارسازمانی BEHAVIOR ORGANIZATIONAL به شیوه های متفاوت تعریف شده می باشد .معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن می باشد که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان درنظر می گیرند. براساس این شیوه ، فردی که به شدت متعهد می باشد ،هویت خود را از سازمان می گیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن درمی آمیزد و ازعضویت در آن لذت می برد) “ساروقی ، 1375”. پورتر و همکارانش “1974” (

تعهد سازمانی عبارت از نگرشهای مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان “نه شغل ” می باشد که در آن مشغول به کارند. در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار می دهد)” حسین استرون ، . “1377”. تعهد سازمانی . مدیریت در آموزش و پرورش . دوره پنجم ،شماره مسلسل 17، ص 74-73.)

شهید مطهری “1368” درمورد تعهد چنین می گوید: تعهد به معنی پایبندی به اصول وفلسفه یا قراردادهایی می باشد که بشر به آنها معتقد می باشد و پایدار به آنها می باشد. فردمتعهد کسی می باشد که به عهد و پیمان خود وفادار باشد و اهدافی را که به خاطر آنها و برای حفظ پیمان بسته می باشد صیانت کند. شلدون، تعهد سازمانی را چنین تعریف می کند:توجه یا جهت گیری که هویت فرد را به سازمان مرتبط یا وابسته می کند. کانتر، تعهدسازمانی را تمایل عاملان اجتماعی به اعطای نیرو و وفاداری خویش به سیستم های اجتماعی می داند. به عقیده سالانسیک، تعهد حالتی می باشد در بشر که در آن فرد با اعمال خود و از طریق این اعمال اعتقاد می یابد که به فعالیتها تداوم بخشد و مشارکت موثرخویش را در انجام آنها حفظ کند. بوکانان، تعهد را نوعی وابستگی عاطفی و تعصب آمیز به ارزشها و اهداف سازمان می داند، وابستگی به تأثیر فرد در ارتباط با ارزشها و اهداف و به سازمان فی نفسه جدای از ارزش ابزاری آن “.( احمدساروقی . “1375”. تعهد سازمانی و ارتباط آن با تمایل به ترک خدمت . فصلنامه مدیریت دولتی ، شماره 35، ص 73-65.)

 تعهدسازمانی را پذیرش ارزشهای سازمان و درگیرشدن در سازمان تعریف می کنند و معیارهای اندازه گیری آن را شامل انگیزه ، تمایل برای ادامه کار و پذیرش ارزشهای سازمان می دانند.چتمن و اریلی “1968”، تعهد سازمانی را به معنی طرفداری و پیوستگی عاطفی بااهداف و ارزشهای یک سازمان ، به خاطر خود سازمان و دور از ارزشهای ابزاری آن “وسیله ای برای دستیابی به اهداف دیگر” تعریف می کنند )”رنجبریان ، بهرام . “1375”. تعهد سازمانی ، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان . سال دهم ، شماره 1و2، ص 57-41.)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1( هدف اصلی

تعیین ارتباط بین توانمندی (بر اساس مدل ملهم ) و تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2( اهداف فرعی

1-4-2-1(  تعیین ارتباط اعتماد با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2- 2( تعیین ارتباط ارتباطات با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2-3 ( تعیین ارتباط انگیزه ها با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2-4 ( تعیین ارتباط دانش و مهارت کارکنان با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحلیل ارتباط توانمندی( بر اساس مدل ملهم ) با تعهد کارکنان  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید