تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه ها

قسمتی از متن پایان نامه :

1-8 مدل پژوهش

نحوه آزمون فرضیه های اول و سوم

به مقصود آزمون فرضیه های اول و سوم ، الگوی گرسیونی(1) زیر برای شرکت های عضو نمونه آماری برازش می گردد:

∆lnSGA i,t =β0 + β1Ii,t1Ii,t ∆lnSALESi,t + β2Ii,t1Di,t ∆lnSALESi,t

+ β3Di,t1Ii,t ∆lnSALESi,t + β4Di,t1Di,t ∆lnSALESi,t

نحوه تحلیل: در صورتیکه <0 β2 باشد حاکی از رفتار نامتقارن هزینه ها (تایید فرضیه اول و سوم) می باشد.

نحوه آزمون فرضیه های دوم و چهارم

به مقصود آزمون فرضیه های دوم و چهارم ، الگوی گرسیونی(2) زیر برای شرکت های عضو نمونه آماری برازش می گردد:

∆lnCOGS i,t =β0 + β1Ii,t1Ii,t ∆lnSALESi,t + β2Ii,t1Di,t ∆lnSALESi,t

+ β3Di,t1Ii,t ∆lnSALESi,t + β4Di,t1Di,t ∆lnSALESi,t

نحوه تحلیل: در صورتیکه <0 β2 باشد حاکی از رفتار نامتقارن هزینه ها (تایید فرضیه دوم وچهارم) می باشد.

نحوه آزمون فرضیه های پنجم و هفتم

به مقصود آزمون فرضیه های پنجم و هفتم ، الگوی گرسیونی(3) زیر برای شرکت های عضو نمونه آماری برازش می گردد:

∆lnSGA i,t =β0 + β1Ii,t1Ii,t ∆lnSALESi,t + β2Ii,t1Di,t ∆lnSALESi,t

+ β3Di,t1Ii,t ∆lnSALESi,t + β4Di,t1Di,t ∆lnSALESi,t + β5Ii,t1Ii,t .Opt. ∆lnSALESi,t + β6Di,t1Di,t .Pess. ∆lnSALESi,t

نحوه تحلیل: در صورتی که| β1| ≠ | β5| فرضیه پنجم تایید و در صورتی که| β6| ≠ | β4| ، فرضیه هفتم تایید می گردد

نحوه آزمون فرضیه های ششم و هشتم

به مقصود آزمون فرضیه های ششم و هشتم ، الگوی گرسیونی(4) زیر برای شرکت های عضو نمونه آماری برازش می گردد:

∆lnCOGS i,t =β0 + β1Ii,t1Ii,t ∆lnSALESi,t + β2Ii,t1Di,t ∆lnSALESi,t

+ β3Di,t1Ii,t ∆lnSALESi,t + β4Di,t1Di,t ∆lnSALESi,t + β5Ii,t1Ii,t .Opt. ∆lnSALESi,t + β6Di,t1Di,t .Pess. ∆lnSALESi,t

نحوه تحلیل: در صورتی که| β1| ≠ | β5| فرضیه ششم تایید و در صورتی که| β6| ≠ | β4| ، فرضیه هشتم تایید می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لازم بذکر می باشد به مقصود مطالعه معناداری تفاوت ضرایب رگرسیونی فوق از آماره والد بهره گیری می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف علمی:

هدف پژوهش حاضر این می باشد که تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران مطالعه گردد و با تحلیل نتایج به دست آمده ، ارتباط ی بین آن ها را مشخص نماییم.

اهداف کاربردی:

شناخت رفتار هزینه در واکنش به تغییرات سطح تولید و فروش برای مدیریت شرکتها از اهمیت زیادی برخوردار می باشد . چسبندگی هزینه ها که در دوره های کاهش فروش نظاره می گردد، موجب کاهش سود یک دوره میشود. اما وقوع چسبندگی هزینه ها نشان می دهد، مدیران تأکید بیشتری بر سودهای بلندمدت دارند. از سوی دیگر آگاهی از چگونگی رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و سطح فروش از اطلاعات مهم برای تصمیم گیری مدیران در خصوص برنامه ریزی و بودجه بندی، قیمت گذاری محصولات، تعیین نقطه سر به سر و سایر موارد مدیریتی سودمند می باشد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید