مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

– حقوق و مزایا :

از مجموع 91 نفر گروه نمونه کارشناسان که در سطح استان مورد مطالعه قرار گرفته اند، بیشترین فراوانی در گروه با حقوق و مزایا بین 650 تا 900 هزار تومان با 40 نفر و 44 درصد و کمترین آن در دو گروه با حقوق و مزایا بین 1200 تا 1800 هزار تومان با 1 نفر و 1/1 درصد و نیز گروه با حقوق و مزایای بیش از  1800 هزار تومان با 1 نفر و 1/1 درصد قرار داشته می باشد.

جدول و نمودار4-6- توزیع فراوانی و درصد های متعلق به هر گروه را نشان میدهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعداد کارشناسان بومی ادارات مربوطه :

از مجموع 91 نفر گروه نمونه کارشناسان که در سطح شهر شاهرود مورد مطالعه قرار گرفته اند، بیشترین فراوانی در گروه افراد غیر بومی شهر با 46 نفر و 5/50 درصد و کمترین آن در گروه افراد بومی شهر با 45 نفر و 5/49 درصد قرار داشته می باشد.جدول و نمودار 4-7- توزیع فراوانی و درصدهای متعلق به هر گروه را نشان میدهد.

استقرار کارشناسان بر اساس نوع تخصص :

از مجموع 91 نفر گروه نمونه کارشناسان که در سطح شهر مورد مطالعه قرار گرفته اند، بیشترین فراوانی محل استقرار کارشناسان مستقر در ادارات و با تخصص در حدود 48 نفر و7/52 درصد و کمترین فراوانی بدون تخصص در راستا پست سازمانی 18 نفر و 8/19درصد قرار داشته می باشد. جدول و نمودار 4-8- توزیع فراوانی و درصدهای متعلق به هر منطقه را نشان میدهد.

درجه خبرگی  :

از مجموع 91 نفر گروه نمونه کارشناسان که در سطح شهر مورد مطالعه قرار گرفته اند، بیشترین فراوانی در گروه خبرگی در حد کم با 44 نفر و 4/48 درصد و کمترین فراوانی در گروه خبرگی در حد زیاد (بالا) با 12 نفر و 2/13 درصد قرار داشته می باشد. جدول و نمودار4-9- توزیع فراوانی و درصدهای متعلق به هر گروه را نشان میدهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه