عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش کارکنان مراکز مهم تصمیم گیری در سطح شهرستان شاهرود می باشند که سازمان های دخیل به تبیین زیر می باشد(اداره راه و شهرسازی، فرمانداری ویژه، سازمان نوسازی مسکن شهری، شهرداری، سازمان دهیاری ها و شهرداریها، سازمان آب و فاضلاب شهری، اداره گاز رسانی، ادره برق، اداره ارتباطات سیار و….

4-7-اهمیت مطالعات ژئومورفیک

عوامل ژئومورفیک در طراحی نظام فضایی ، مکانیابی و شکل گیری شهرها موثر بوده می باشد و این مهم اهمیت مطالعات ژئومورفولوژی را در برنامه ریزی شهری و عمران شهری بیش از گذشته  نمایان         می سازد.زیرا که زمین های وسیع و گسترده ای که ترکیب شهر را نشان می دهد خود تابع توپوگرافی و عوامل باز دارنده طبیعی می باشد که خود به خود تأثیر واحدهای ژئومورفیک را در طراحی شهری بارزتر کرده می باشد و لذا برای این مهم به مطالعه واحدهای ناهمواری ها و انواع شهرها پرداخته شده می باشد که بیانگر تأثیر عوامل ژئومورفولوژیک در سطوح برنامه ریزی شهری می باشد که هم در نظام فضایی و توزیع مکانی کاربری ها در داخل شهر می تواند موثر باشد و هم در ریخت شهر اثر گذار می باشد. پس یکی از اساسی ترین مطالعات پایه در آمایش شهرها شناسایی عوامل ژئومورفولوژیک و مطالعات آنهاست. در واقع ویژگی های ژئومورفیک و توپوگرافیک یک مکان جغرافیایی نه تنها در پراکندگی ویا تجمع فعالیتهای انسانی موثر می باشد ، بلکه در نهایت یکی از عوامل موثر در شکل و سیمای فیزیکی ساختهای فضایی نیز بشمار می آید. بعلاوه برنامه ریزی های زیر بنایی شهر به دور از تاثیرات شرایط توپوگرافی نبوده و نیست ، زیرا توپوگرافی محل و جهت گیری ناهمواری ها در مسائلی نظیر ساخت و ساز شهری و یا ارگانیسم جابجایی جمعیت و غیره تأثیر انکار ناپذیری دارد.(رجایی،137،1373)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه