عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

1-9 روش پژوهش

این پژوهش کوشش بر آن دارد که تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد مطالعه قرار دهد. پس این پژوهش به دلیل اینکه نتایج آن می تواند در تدوین قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار مورد بهره گیری قرار گیرد از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. همچنین با در نظر داشتن اینکه این پژوهش به دنبال یافتن ارتباط بین چندین متغیر می باشد روش شناسی آن از نوع پس رویدادی و از نظر نوع استنتاج، استقرایی و از نظر نوع روش آماری آزمون، همبستگی مقطعی بوده می باشد. دراین پژوهش با در نظر داشتن نوع داده و روش های تجزیه وتحلیل آماری موجود، از روش «داده های ترکیبی» بهره گیری می گردد.

1-10روش گردآوری اطلاعات

در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای بهره گیری شده می باشد. در این روش از مقاله‌های موجود در نشریات معتبر که از سایت‌های علمی اینترنتی اخذ گردیده می باشد، به ­علاوه مجله‌های علمی، نمایه‌ها، رساله های دکترا و پایان نامه های کارشناسی ارشد و کتابهای مرتبط با موضوعات بهره گیری شده می باشد. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از سایت سازمان بورس اوراق بهادار، نرم افزارهای ره­آور جدید و تدبیر پرداز بهره گیری می­گردد.

1-11 قلمرو پژوهش

1-11-1 قلمرو موضوعی پژوهش

تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه ها

1-11-2 قلمرو  زمانی پژوهش

قلمرو زمانی این پژوهش شامل اطلاعات مربوط به سالهای 1383 تا 1392 (دوره 10ساله) می باشد.

1-11-3  قلمرو مکانی پژوهش

مکان این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-12 ساختار پژوهش

در این فصل مسئله و هدف پژوهش اظهار شده و فرضیه‌های مبتنی بر مسئله پژوهش پایه‌گذاری و تعریف شدند. همچنین قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی پژوهش اظهار شده و روشهای جمع آوری داده‌ها تشریح و متغیرهای پژوهش تعریف شدند. این پژوهش شامل 5 فصل به تبیین زیر می باشد:

فصل اول: کلیات پژوهش

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

قصل سوم: روش شناسی پژوهش

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

در پایان نیز پیوست ها و نگاره ها ارائه می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف علمی:

هدف پژوهش حاضر این می باشد که تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران مطالعه گردد و با تحلیل نتایج به دست آمده ، ارتباط ی بین آن ها را مشخص نماییم.

اهداف کاربردی:

شناخت رفتار هزینه در واکنش به تغییرات سطح تولید و فروش برای مدیریت شرکتها از اهمیت زیادی برخوردار می باشد . چسبندگی هزینه ها که در دوره های کاهش فروش نظاره می گردد، موجب کاهش سود یک دوره میشود. اما وقوع چسبندگی هزینه ها نشان می دهد، مدیران تأکید بیشتری بر سودهای بلندمدت دارند. از سوی دیگر آگاهی از چگونگی رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و سطح فروش از اطلاعات مهم برای تصمیم گیری مدیران در خصوص برنامه ریزی و بودجه بندی، قیمت گذاری محصولات، تعیین نقطه سر به سر و سایر موارد مدیریتی سودمند می باشد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید