تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-6-2  تحقیقات داخلی

پژوهش قائمی و نعمت الهی

قائمی و نعمت الهی در فصلنامه مطالعات حسابداری شماره 16 سال 85 طی مقاله ای با عنوان مطالعه رفتار هزینه توزیع و فروش و عمومی و اداری و بهای تمام شده کالای فروخته شده در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسیدند که هزینه های مذکور چسبنده اند و در تحقیقی دیگر توسط همین محققین یافته های آنها نشان می دهد که هزینه مواد اولیه مصرفی، هزینه دستمزد مستقیم و هزینه های مالی شرکت نسبت به تغییرات درآمد فروش چسبندگی ندارند اما در هزینه های سر بار تولید شرکت نسبت به تغییرات درآمد فروش چسبندگی دارد.

پژوهش نمازی و دوانی پور

نمازی و دوانی پور،در سال 89 در فصلنامه مطالعه های حسابداری و حسابرسی چسبندگی هزیه های اداری عمومی و فروش را در شرکت های پذیرفته شده و بورس تهران در یک دوره ده ساله از سال 1376 تا 1386 مورد مطالعه قرار دادند.یافته های آنها نشان می دهد که اولا هزینه های فروش، عمومی و اداری چسبیده اند در ثانی شدت چسبندگی این نوع هزینه ها در صنایع مختلف متفاوت می باشد.همچنین شدت چسبندگی هزینه ها در دوره هایی که در دوره قبل از آن کاهش درآمد رخ داده می باشد کمتر می باشد و شدت چسبندگی هزینه ها برای شرکت هایی که نسبت جمع دارایی ها به فروش بزرگتری دارند،بیشتر می باشد.

پژوهش کردستانی و مرتضوی

کردستانی و مرتضوی در سال 1391 در مقاله ای تحت عنوان شناسایی عوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه های شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران را در یک دوره 8 ساله از سال 1380 تا 1388، وارونگی چسبندگی هزینه ها در دوره های پس از کاهش فروش، طول دوره مطالعه، استمرار کاهش فروش، رشد اقتصادی، اندازه دارایی ها و تعداد کارکنان  را به عنوان عوامل  احتمالی موثر بر چسبندگی هزینه ها در نظر گرفت و تاثیر آنها را بر اندازه چسبندگی بهای تمام شده کالای فروخته شده و هزینه های فروش، عمومی و اداری آزمون نمود. یافته های پژوهش نشان داد که چسبندگی هزینه های فروش، عمومی و اداری  در دوره بعد از کاهش فروش وارونه می گردد و کاهش فروش در دو دوره متوالی موجب کاهش چسبندگی بهای تمام شده کالای فروخته شده و هزینه های فروش عمومی و اداری در دوره دوم می گردد و هرچه اندازه دارایی ها بیشتر باشد چسبندگی بهای تمام شده کالای فروخته شده و هزینه های اداری، عمومی و فروش بیشتر می گردد اما شواهدی از تاثیر طول دوره مطالعه،رشد اقتصادی و تعداد کارکنان بر چسبندگی هزینه ها بدست نیاوردند.

پژوهش خالقی مقدم و کرمی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

خالقی و کرمی در سال 1387 در پژوهشی با عنوان پیش بینی سود با بهره گیری از مدل مبتنی بر تغییرپذیری و چسبندگی هزینه چاپ گردیده در مطالعات حسابداری شماره 3 قدرت پیش بینی سود توسط  مدل مبتنی تغییرپذیری و چسبندگی هزینه، با سایر مدل ها مقایسه گردید.این پژوهش نشان داد که دقت پیش بینی مدل مبتنی بر تغییرپذیری هزینه و چسبندگی هزینه بصورت معناداری بیشتر از مدل های دیگر می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف علمی:

هدف پژوهش حاضر این می باشد که تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران مطالعه گردد و با تحلیل نتایج به دست آمده ، ارتباط ی بین آن ها را مشخص نماییم.

اهداف کاربردی:

شناخت رفتار هزینه در واکنش به تغییرات سطح تولید و فروش برای مدیریت شرکتها از اهمیت زیادی برخوردار می باشد . چسبندگی هزینه ها که در دوره های کاهش فروش نظاره می گردد، موجب کاهش سود یک دوره میشود. اما وقوع چسبندگی هزینه ها نشان می دهد، مدیران تأکید بیشتری بر سودهای بلندمدت دارند. از سوی دیگر آگاهی از چگونگی رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و سطح فروش از اطلاعات مهم برای تصمیم گیری مدیران در خصوص برنامه ریزی و بودجه بندی، قیمت گذاری محصولات، تعیین نقطه سر به سر و سایر موارد مدیریتی سودمند می باشد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید