مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

ب اندازه مصرف برق به تفکیک نوع مصرف

کل مصرف برق ناحیه در سال 1381 به تفکیک نوع تعرفه بالغ بر 652 هزار مگاوات ساعت بوده که 28 درصد آن به بخش صنعت و معدن، 38 درصد به بخش کشاورزی و 6/16 درصد آن به بخش خانگی اختصاص داشته می باشد. سهم سایر بخشها در مجموع حدود 4/17 درصد بوده می باشد.

شهرستان شاهرود با بیش از 70 درصد بیشترین اندازه مصرف برق را در سال 1381 داشته می باشد.

3-9-پوشش برق روستایی

کل روستاهای برق دار ناحیه مطالعاتی تا پایان سال 1381، 261 روستا بوده که 3/83 درصد از روستاهای ناحیه را تشکیل می دهد. از 24289 خانوار ساکن در روستاها نیز تقریباً 99 درصد از نعمت برق برخوردار شده اند.

در جدول شماره 3-9- تعداد روستاها و خانوارهای روستایی برخوردار از برق ناحیه شاهرود تا پایان سال 1381 و به تفکیک شهرستانهای ناحیه و بر حسب روستاهای بالای 20 خانوار و کمتر از 20 خانوار ساکن ارایه شده می باشد.

در جدول شماره 3-10- تعداد روستاها و خانوارهای روستایی برخوردار از برق ناحیه شاهرود تا پایان سال 1381 و به تفکیک شهرستانهای ناحیه و بر حسب روستاهای بالای 20 خانوار و کمتر از 20 خانوار ساکن ارایه شده می باشد.

وجود تاکستانهای وسیع و سایر درختان میوه در شهرستان شاهرود و ضرورت نگهداری میوه ها علت اصلی توسعه سردخانه در این شهرستان می باشد.

3-10- تأسیسات دفع فاضلاب

هیچیک از مراکز شهری ناحیه مطالعاتی تا سال 1381 از تأسیسات دفع فاضلاب برخوردار نبوده و سیستم غالب در همه مراکز شهری ناحیه چاههای جذبی بوده می باشد. با این حال قابل ذکر می باشد که طرح دفع فاضلاب در شهرهای شاهرود، دامغان و مجن در درست مطالعه می باشد که اجرای آن در شهرهای شاهرود و دامغان نیز شروع شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه