عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

نمونه گیری انواع مختلفی دارد در این پژوهش برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بهره گیری شده می باشد. این طرح نمونه برداری که بیشترین کارآیی را دارد در مواقعی که اطلاعات مختلف درمورد طبقه های متفاوت جامعه آماری که پارامتر های مختلف دارند ، لازم باشد انتخاب خوبی می باشد (صائبی ، محمد و همکاران ، 1380 ، ص 315) و ( ساروخانی ، باقر ، جلد اول ، 1377 ، ص 165)

لذا آغاز حجم نمونه از طریق فرمول کوکران  برآورده شده (266 نمونه) و سپس فهرستی از اسامی اعضاء جامعه مورد مطالعه تهیه و از میان آنها ، به گونه تصادفی ، اعضای نمونه انتخاب شدند.(رفیع پور ،1367،ص 383 ).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

خاطر نشان می گردد که از آنجائیکه احتمال می رفت که پرسشنامه های ارسالی به دلایلی ناقص تکمیل شده و در نتیجه ناچار شویم که آنها را حذف کنیم در جهت افزایش اندازه دقت و اطمینان ، حجم نمونه ها با مشخص کردن یک درجۀ دقت مطلوب با توصیه استاد محترم راهنما به 293 نمونه افزایش و برآورد گردید.

4-4- روش تجزیه و تحلیل داده ها :

از آنجائیکه نوع روش پژوهش توصیفی – استنباطی می باشد پس از توصیف مشاهدات و مطالعه فراوانی مشاهدات ، بهره گیری از فنون آماری مناسب برای مطالعه صحت و سقم فرضیه ها امری اجتناب ناپذیر   می باشد. برای این کار از آزمون فرض آماری بهره گیری می گردد. هدف آزمون فرض آماری تعیین این موضوع می باشد که با در نظر داشتن اطلاعات بدست آمده از داده های نمونه حدسی که درمورد خصوصیتی از جامعه می زنیم بطور قوی تایید یا رد می گردد.

در واقع هر حکمی درمورد جامعه را یک فرض آماری می نامند که قابل قبول بودن آن بایستی بر مبنای اطلاعات حاصل از نمونه گیری از جامعه مطالعه گردد. زیرا ادعا ممکن می باشد صحیح یا غلط باشد پس دو فرض مکمل هست. فرض HO (ادعا غلط می باشد ) و فرض H1 (ادعا صحیح می باشد) و با استنباط از اطلاعات موجود یکی از این دو فرض انتخاب می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه