عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بخش دوم پرسش نامه مربوط به سرمایه گذاران در ساخت مجتمع های مسکونی می باشند این گروه از افراد در سطح شهر شاهرود به عنوان انبوه سازان معرفی گردید ه اند و این اطلاعات از مشاورین املاک که حدود 653 مشاور در سطح شاهرود بوده می باشد در حدود 293 نفر را معرفی نموده اند. که بر اساس آن از این افراد به عنوان افراد بهره بردار در صنعت ساختمان معرفی گردید ه اند که در قسمت پایین مشخصات این افراد مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

4-16-2 – گروه بهره برداران ساختمانی :

4-16-2-1- سابقه فعالیت در امر ساختمانی :

از مجموع 293 نفر گروه نمونه بهره برداران صنعت ساختمان که در سطح شهر شاهرود مورد مطالعه قرار گرفته اند، بیشترین فراوانی در گروه با سابقه فعالیت بیش از 20 سال در امر ساخت مجتمع های مسکونی با 110 نفر و 5/37 درصد و کمترین آن در گروه کمتر از 5 سال با 17 نفر و 8/5درصد قرار داشته اند. جدول و نمودار4-10- توزیع فراوانی و درصدهای متعلق به هر گروه را نشان می دهد

اندازه تحصیلات :

از مجموع 293 نفر گروه نمونه بهره برداران ساختمانی که در سطح شهر شاهرود مورد مطالعه قرار گرفته اند، بیشترین فراوانی در گروه با اندازه تحصیلات ابتدایی با 104 نفر و 5/35 درصد و کمترین آن در گروه با اندازه تحصیلات فوق دیپلم و بالاتر راه ساختمان با 8 نفر و 7/2 درصد قرار داشته اند. جدول و نمودار4-11- توزیع فراوانی و درصدهای متعلق به هر گروه را نشان میدهد.

سن :

از مجموع 293 نفر گروه نمونه بهره برداران که در سطح شهر شاهرود مورد مطالعه قرار گرفته اند، بیشترین فراوانی در گروه سنی بین 30 الی 40 سال با 99 نفر و8/33 درصد و کمترین آن در دو گروه سنی کمتر از 30 سال با 47 نفر و 16 درصد و نیز گروه سنی بیش از 50 سال با 47 نفر و 16 درصد قرار داشته اند. جدول و نمودار4-12- توزیع فراوانی و درصدهای متعلق به هر گروه را نشان میدهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه