تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورت های مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1)  تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی

یکی از اقدامات ابتدایی در فرایند حل مسئله تحقیقاتی این می باشد که اصطلاحات مهم وتخصصی که در طریقه آن مسئله مطرح گردیده می باشد برای اهل فن در آن بگونه ای روشن تعریف گردد

تجدید ارائه صورت های مالی: تجدید ارائه صورت های مالی یعنی اقلام صورت های مالی سال قبل یا سال های قبل به دلیل تغییرات در مانده اقلام یا به دلیل تغییر در طبقه بندی مجدداً ارائه گردد. تجدید ارائه در صورت های مالی به غیر از مواردی مثل مالیات عملکرد و … اکثرا نشان از وجود اشتباه یا تغییر روش اساسی که آثار مالی با اهمیتی داشته می باشد، می باشد(نیکبخت و رفیعی،1391).

درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره: این متغیر نشان دهنده نسبت اعضاء غیر مؤظف هیئت مدیره به کل اعضائ هیئت مدیره می باشد. مدیر غیر موظف؛ عضو پاره وقت هیات مدیره می باشد که فاقد مسئولیت اجرایی در شرکت می باشد(نیکبخت و رفیعی،1391).

بیش اعتمادی مدیریت: پیش بینی مدیران اغلب تحت تاثیر اعتقاداتشان قرار می گیرد. مدیران را بر اساس اعتقاداتشان می توان به دو دسته “عقلایی” و “دارای اطمینان بیش از حد به خود” طبقه بندی نمود (سانجای[1]، 2012). مدیران دارای اطمینان بیش از حد نسبت به مدیران عقلائی سود را بیش از واقع برآورد و پیش بینی می کنند که این امر منجر به افزایش خطا پیش بینی مدیران که به ناچار تعدیل سود و ارقام صورت ها مالی دوره های بعد را به همراه خواهد داشت، پس انتظار میرود هرچه اندازه اطمینان بیش از حد مدیران به سود بیشتر باشد، به تبع آن اندازه تجدید ارائه صورت های مالی نیز بیشتر باشد(پرسلی و آبوت[2]، 2013).

 1-2) ساختار پژوهش

در این فصل مسئله و هدف پژوهش اظهار شده و فرضیه‌های مبتنی بر مسئله پژوهش پایه‌گذاری و تعریف شدند. همچنین قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی پژوهش اظهار شده و روشهای جمع آوری داده‌ها تشریح و متغیرهای پژوهش تعریف شدند.  این پژوهش شامل 5 فصل به تبیین زیر می باشد:

فصل اول: کلیات پژوهش

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

قصل سوم: روش شناسی پژوهش

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

در پایان نیز پیوست ها و نگاره ها ارائه می گردد.

[1]Sanjay,M

[2]Presli, D., & Aboot

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  اهداف پژوهش:

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها
می باشد. هدف نظری یا تئوریکی این پژوهش مطالعه و مطالعه علمی و چالش پیرامون موضوع عامل تجدید ارائه صورت های مالی می باشد به سخن دیگر هدف تئوریکی کمک به دانش مدیریت مالی و حسابداری در جهت بسط و توسعه آن می باشد.

این پژوهش درصدد می باشد به مطالعه شواهد تجربی موجود پرداخته و بدین ترتیب اندازه انطباق واقعیتهای موجود با نظرات و علت های مطرح در خصوص عوامل موثر بر تجدید ارائه صورت های مالی را مطالعه کند با این هدف که یافته های این پژوهش بتواند به فعالان بازار سرمایه ، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با عنایت به عامل تجدید ارائه صورت های مالی ، یاری رساند ؛ زیرا لحاظ این عامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد ، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می نماید.

علاوه بر سرمایه گذاران بالفوه و بالفعل، سازمان ها و شرکت های زیر می‌توانند از نتایج این پژوهش
بهره برداری نمایند:

سازمان بورس و اوراق بهادار ،

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری ها،

شرکتهای بورسی اوراق بهادار تهران،

سازمان حسابرسی و شرکتهای حسابرسی

جامعه حسابداران رسمی ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید