تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5-3  اثرات ناشی از چسبندگی هزینه ها

در این بخش از مطالعه به مطالعه اثرات و پیامدهای چسبندگی هزینه پرداخته می گردد که اکثراَ ادبیات مطالعه در این حوزه موارد زیر را نشان می دهد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- تأثیر چسبندگی هزینه ها بر پیش بینی سود توسط تحلیلگران مالی و سود آنی و واکنش بازار

2- چسبندگی هزینه ها و مدیریت سود(بنکر و همکاران (2010).

2-5-3-1 تأثیر چسبندگی هزینه بر پیش بینی سود توسط تحلیلگران مالی و سود آتی و واکنش بازار

مطالعات اخیر نشان داده می باشد که چگونه مدل پیش بینی سود که موضوع چسبندگی هزینه ها را مد نظر قرار می دهد قویتر و دارای خطای کمتر می باشد.بنکروچن[1] در سال 2006 در پژوهش خود با عنوان پیش بینی سود با بهره گیری از مدل مبتنی بر تغیر پذیری هزینه و چسبندگی هزینه، با در نظر گرفتن خاصیت چسبنده هزینه ها مدلی را برای پیش بینی سود طراحی و آزمون نمودند. در این مدل فروش بعنوان محرک اصلی تغییر در سود و هزینه های متغیر در نظر گرفته شده می باشد هدف اصلی پژوهش آنها ارزیابی کارایی این مدل پیش بینی سود نسبت به سایر مدل های پیش بینی سود بود. نتایج بدست آمده از مطالعات آنها نشان داد که دخالت دادن رفتار نا متقارن هزینه در پیش بینی سود باعث افزایش صحت پیش بینی سود نسبت به سایر مدلهای پیش بینی سود شده می باشد(بنکر و همکاران (2010).

همچنین ویس (2010) به مطالعه ارتباط رفتار هزینه و پیش بینی سود تحلیلگران پرداخت این پژوهش نشان داد که دقت پیش بینی سود توسط تحلیلگران در شرکتهای که هزینه چسبنده تری دارند کمتر می باشد. و چسبندگی هزینه ها بر الویتهای تحلیلگران و نظر سرمایه گذاران در باره ارزش شرکت تأثیر می گذارد. اندرسون و همکاران[2] در سال2007 با بهره گیری از مدل پیش بینی سود دریافتند که بر خلاف تفسیر های سنتی، در دوره های کاهش فروش، سود های آتی با نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، ارتباط مثبت دارد و بازده غیر عادی پرتفوهای تشکیل شده از شرکتهایی که نسبت هزینه های عملیاتی به فروش آنها در دوره های کاهش فروش، افزایش می یابد، مثبت می باشد(بنکر و همکاران (2010).

2-5-3-2   تأثیر چسبندگی هزینه ها و مدیریت سود

یکی از مطالعاتی که به مطالعه ارتباط بین چسبندگی هزینه و مدیریت سود پرداخته می باشد توسط دایرنیک و همکاران در سال 2012 بوده می باشد. به این ترتیب که آنها هزینه حقوق و دستمزد و انگیزه های مدیریت سود را مورد مطالعه قرار دادند. آنها فرض کردند که گزارشکری مدیران در ارتباط با سود های واحد تجاری سالم و درست می باشد، هنگامی که حجم فعالیت افزایش می یابد اقدامات مدیریت باعث می گردد هزینه های دستمزد در حد کوچکتری افزایش یابد و هنگامی که حجم فعالیت کاهش می یابد هزینه های دستمزد در حد بزرگتری کاهش پیدا کند بدینصورت که مدیران در هنگام کاهش حجم فعالیت بر روی اخراج کارکنانی که هزینه اخراج پایینی برای شرکت دارند تمرکز می کنند. همچنین آنها برای محافظت از شهرت و اعتبار خود واکنشی که نسبت به تغییرات فعالیت از خود نشان می دهند به مقصود محدود کردن تعداد اخراجیهای کارکنان از طریق تغییر ساعات کار کارکنان می باشد آنها به این نتیجه رسیدند که مدیرانِ شرکتهایی که انگیزه های مدیریت سود بیشتری دارند هزینه هایشان در معرض درجه ی پایینتری از چسبندگی قرار دارند. روی هم رفته یافته های آنها نشان می دهد که انگیزه های مدیریت سود روی رفتار نا متقارن هزینه ها اثر دارد(بنکر و همکاران (2010).

[1]-D.BankerRagiv , chen Lei

[2] -Anderson M, Banker R, Huany R, Janakirman S.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف علمی:

هدف پژوهش حاضر این می باشد که تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران مطالعه گردد و با تحلیل نتایج به دست آمده ، ارتباط ی بین آن ها را مشخص نماییم.

اهداف کاربردی:

شناخت رفتار هزینه در واکنش به تغییرات سطح تولید و فروش برای مدیریت شرکتها از اهمیت زیادی برخوردار می باشد . چسبندگی هزینه ها که در دوره های کاهش فروش نظاره می گردد، موجب کاهش سود یک دوره میشود. اما وقوع چسبندگی هزینه ها نشان می دهد، مدیران تأکید بیشتری بر سودهای بلندمدت دارند. از سوی دیگر آگاهی از چگونگی رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و سطح فروش از اطلاعات مهم برای تصمیم گیری مدیران در خصوص برنامه ریزی و بودجه بندی، قیمت گذاری محصولات، تعیین نقطه سر به سر و سایر موارد مدیریتی سودمند می باشد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید