عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

مراحل انجام یک آزمون فرض آماری

  1. تعریف فرضیه های آماری (HO وH1) : تعریف HO  و H1 بایستی به گونه ای باشد که بیانگر ادعا و نقیض ادعا باشد و به صورت پارمترهای آماری مناسب اظهار گردد. فرضیه آزمون را در آزمون فرض آماری فرضیه HO می نامند.
  2. تعیین نوع آماره آزمون : توزیع نمونه گیری به شرایط تخمین پارامتر مورد ادعا بستگی دارد. بسته به اینکه فرضیه پژوهشی چه نوع پارامتری را اظهار کند توزیع نمونه گیری آماره و آماره آزمون تغییر خواهد نمود.
  3. تعیین سطح زیر منحنی HO و H1 : سطح زیر منحنی HO و H1 به توزیع نمونه گیری و مقدارα بستگی دارد. یک دنباله و یا دو دنباله بودن آزمون نیز بر سطح زیر منحنی فرضیه های آماری تاثیر مستقیم دارد.
  4. تصمیم گیری : در این مرحله مقدار آماره آزمون محاسبه شده در مرحله دوم با مقدار بحرانی در مرحله سوم مقایسه شده چنانچه آماره آزمون در ناحیه پذیرش HO قرار گیرد فرض صفر رد نمی گردد و اگر این طور نباشد فرض HO رد شده و H1 در سطح خطای α درصد پذیرفته می گردد.

در این پژوهش آغاز از آمار توصیفی شامل فراوانی مشاهدات ، محاسبه میانگین و پارامترهای مرکزی بهره گیری شده و سپس با بهره گیری از آماره های مختلف استنباط درمورد پارامترهای جامعه انجام می پذیرد.

مانند آزمونهای مورد بهره گیری ، آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای مختلف         می باشد که بر اساس آن با در نظر داشتن خطای مورد نظر معنی داری همبستگی بین متغیرها به آماری مورد مطالعه قرار می گیرد. از این آزمون برای محاسبه همبستگی بین متغیرهای رتبه ای بهره گیری می گردد.

همچنین برای محاسبه همبستگی بین متغیرهای کمی از ضریب همبستگی پیرسن بهره گیری شده و با بهره گیری از آزمون همبستگی در سطح خطای α درصد ارتباط بین متغیرها قویاً تایید یا رد می گردد.

مقدار ضریب همبستگی اندازه ارتباط و شدت میان دو متغیر و رفتار بین آن دو را به لحاظ هم جهت یا غیر هم جهت بودن نشان میدهد :

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد