تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورت های مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-3) پیامدهای ارائه مجدد صورت های مالی

چند مورد مهم از انواع اشتباهات سهوی و تخلفات عمدی در ادامه مورد بحث قرار می گیرند که منجر به تجدید ارائه صورت های مالی خواهند گردید(کراس و همکاران، 2004).

  • شناسایی درآمد

درآمد حاصل از فروش و خدمات، مرکز ثقل توانایی شرکت برای رشد وپیشرفت می باشد. چنانچه شرکتی درآمد دوره های گذشته خود را بیش از اندازه واقعی گزارش نماید، نه تنها عملکرد گذشته آن اغراق آمیز بوده می باشد بلکه ممکن می باشد رشد آینده شرکت نیز متزلزل گردد. به اظهار دیگر، از منظر سرمایه گذاران، درخصوص طریقه آتی شرکت ابهام ایجاد خواهد گردید. لذا، نگرانی سرمایه گذاران پیرامون رشد آتی شرکت باعث تجدید نظر در ارزش شرکت خواهد گردید که به صورت تقلیل ارزش ظاهر خواهد گردید. در سا لهای اخیر، اکثر ارائه مجددها دارای اصلاح اشتباه ناشی از شناسایی درآمد هستند و به نظر می رسد شرکت های پیشرفته بیشتر تمایل به تجدید ارائه دارند. آمار نشان می دهد بیش از یک سوم ارائه مجددهای حسابداری در آمریکا مربوط به صنایع پیشرفته بوده می باشد(وو[1]، 2004).

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • ذخایر

بر اساس اصول حسابداری، شرکت می تواند برای بدهی های قابل پیش بینی، برگشت از فروش و خدمات پس از فروش در حساب ها ذخیره مقصود نماید.تخصیص نامناسب ذخیره احتمال وقوع تجدید ارائه صورت های مالی را افزایش خواهد داد. برای نمونه، در شرکت سان بیم علاوه بر مسائل مربوط به شناخت درآمد، یکی دیگر از علت های ارائه مجدد صور تهای مالی سال 1998 ایجاد ذخیره نامناسب، بود. این شرکت در سال 1996 اقدام به ایجاد ذخیره نمود تا زیان گزارش شده را افزایش دهد و ذخایر مازاد را در سال 1997 به سود منتقل نمود تا بتواند سود شرکت را متورم نماید(وو، 2004).

  • ارائه بیش از واقع دارایی ها

مقوله ارائه مجدد صور تهای مالی شامل انعکاس بیش از حد دارایی ها نظیر موجودی کالا، دارایی های ثابت مشهود و دارایی های نامشهود می باشد که به دلیل اختلاط هزینه و بهای تمام شده ایجاد می گردد. به عنوان مثال، چنانچه بهای تمام شده موجودی بیش از واقع گزارش گردد به گونه تصنعی ارزش موجودی افزایش می یابد و منجر به افزایش سود دوره جاری می گردد. برای نمونه، شرکت Rite Aid
صورت های مالی خود را در سال 2000 به دلیل گزارش بیش از واقع سود خالص دوره گذشته از طریق شیوه های مدیریت ارزش موجودی کالا، تجدید ارائه نمود. مدیریت شرکت بابت سرقت و اَُفت موجودی فیزیکی ذخیره قابل ملاحظ های در نظر نگرفت و پس، بهای تمام شده کالاهای فروش رفته را کمتر گزارش نمود(وو، 2004).

  • مخارج سرمایه ای

یکی دیگر از علت های ارائه مجدد صور تهای مالی، طبقه بندی نادرست مخارج به حساب مخارج سرمایه ای به جای هزینه می باشد. در این حالت، هزینه ها کمتر از اندازه واقعی گزارش می گردند و سود خالص بیشتر از اندازه واقعی گزارش می گردد. در حقیقت، زمانی که شرکت از بهای تمام شده جاری در آینده منتفع نمی گردد نباید این مبالغ به حساب مخارج سرمایه ای مقصود گردد. برای مثال، شرکت Waste Management صورت های مالی خود را برای سالهای 1992 الی1997 به علت سرمایه ای کردن مخارج جاری، ارائه مجدد نمود. در واقع شرکت سود عملیاتی خود را با کمتر از واقع نشان دادن هزینه های عملیاتی، افزایش داده می باشد(وو، 2004).

  • ارائه کمتر از واقع بدهی ها و کاهش ارزش دارایی ها

کمتر از واقع گزارش کردن بدهیها، بیانگر قصور در ثبت بدهیهای برآوردی واحتمالی می باشد. درحقیقت، بیانگر آن می باشد که در شرکت بدهیهای ثبت نشده ای هست که احتمال وقوع ارائه مجدد را افزایش
می دهد. قصور در ثبت صحیح کاهش ارزش دارایی ها نظیر دریافتنی های غیرقابل وصول، کاهش ارزش دارایی های بلند مدت و ذخیره موجودیهای ناباب نیز منجر به تجدید ارائه صورتهای مالی خواهد گردید. پس، شرکت های با درجه اهرم بالا و شرکتهای زیان ده انگیزه بالائی برای تجدید ارائه صورتهای مالی خود دارند. (وو[2]، 2004).

[1] Wu, B

[2] Wu, B

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  اهداف پژوهش:

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها
می باشد. هدف نظری یا تئوریکی این پژوهش مطالعه و مطالعه علمی و چالش پیرامون موضوع عامل تجدید ارائه صورت های مالی می باشد به سخن دیگر هدف تئوریکی کمک به دانش مدیریت مالی و حسابداری در جهت بسط و توسعه آن می باشد.

این پژوهش درصدد می باشد به مطالعه شواهد تجربی موجود پرداخته و بدین ترتیب اندازه انطباق واقعیتهای موجود با نظرات و علت های مطرح در خصوص عوامل موثر بر تجدید ارائه صورت های مالی را مطالعه کند با این هدف که یافته های این پژوهش بتواند به فعالان بازار سرمایه ، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با عنایت به عامل تجدید ارائه صورت های مالی ، یاری رساند ؛ زیرا لحاظ این عامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد ، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می نماید.

علاوه بر سرمایه گذاران بالفوه و بالفعل، سازمان ها و شرکت های زیر می‌توانند از نتایج این پژوهش
بهره برداری نمایند:

سازمان بورس و اوراق بهادار ،

شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری ها،

شرکتهای بورسی اوراق بهادار تهران،

سازمان حسابرسی و شرکتهای حسابرسی

جامعه حسابداران رسمی ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید