عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورت های مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

3-11- اختصار فصل

در این فصل آغاز فرضیه های پژوهش، دوره ی زمانی پژوهش، جامعه مورد مطالعه و چگونگی جمع آوری اطلاعات تشریح گردید.در ادامه آزمون های آماری لازم جهت آزمون فرضیات پژوهش نیز اظهار گردید. به مقصود تعیین نوع داده های ترکیبی مورد بهره گیری(تابلویی یا تلفیقی) آماره های چاو و هاسمن تشریح گردید. سپس مفهوم مانایی(پایای) متغیرها و آزمون های مورد بهره گیری جهت مطالعه پایایی همچون آزمون ایم، پساران و شین و لین و لوین پایایی تشرح گردید. در ادامه این فصل معادله رگرسیون چند متغیره، فروض کلاسیک رگرسیون(نرمال بودن توزیع خطاها، نرمال بودن توزیع متغیر وابسته، استقلال خطاها و …) آزمون های مطالعه معناداری کل مدل(آماره F) و معناداری تک تک ضرایب(آماره t استیودنت)مطالعه گردید.

از آزمون جارکوبرا (J-B) برای مطالعه نرمال بودن توزیع داده‌ها بهره گیری می گردد، ضرایب متغیرهای مدل رگرسیونی با بهره گیری از آزمون t استیودنت، آزمون می گردد. در این پژوهش برای آزمون معناداری کلی مدل رگرسیون برازش شده از آماره فیشر (F) در سطح 95 درصد اطمینان و همچنین برای آزمون عدم وجود همبستگی بین خطاهای مدل از آزمون دوربین – واتسون بهره گیری می گردد، در نهایت منحنی اجزای خطا در مدل رگرسیون رسم گردیده تا نرمال بودن اجزای خطا نیز مطالعه گردد. با بهره گیری از رگرسیون خطی (Linear – Regression) به آزمون فرضیه ها می‌پردازیم. در این پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره به عنوان روش آماری بهره گیری می گردد. در روش رگرسیون، هدف اصلی این می باشد که مطالعه کنیم آیا بین متغیر‌های وابسته و بین متغیرهای مستقل پژوهش ارتباط‌ای هست یا خیر. همچنین تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی با محاسبه شاخص های مرکزی مانند میانگین، میانه و شاخص های پراکندگی انحراف معیار شروع خواهد گردید. در روش داده های ترکیبی برای انتخاب بین روش های تابلویی[1] و پولینگ[2] از آزمون Fلیمر بهره گیری میشود .در صورت انتخاب روش تابلویی، آزمون هاسمن برای انتخاب از بین روش های تأثیرات ثابت[3] و تأثیرات تصادفی  [4]انجام میشود .داده‌های جمع‌آوری شده با بهره گیری از
نرم افزار (Excel) پس از اصلاحات و طبقه‌بندی لازم براساس متغیرهای مورد مطالعه وارد نرم افزار  6Eviews شده و تجزیه و تحلیل‌های نهایی انجام شده و در نهایت فرضیات پژوهش با بهره گیری از نتایج حاصله از نرم‌افزارهای مربوطه تایید یا رد می شوند.در فصل بعد به اظهار یافته های پژوهش و تحلیل آنها پرداخته خواهد گردید.

[1] – Panel

[2] – Pooling

[3] – Fixed Effect

[4] – Random Effect

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  اهداف پژوهش:

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها
می باشد. هدف نظری یا تئوریکی این پژوهش مطالعه و مطالعه علمی و چالش پیرامون موضوع عامل تجدید ارائه صورت های مالی می باشد به سخن دیگر هدف تئوریکی کمک به دانش مدیریت مالی و حسابداری در جهت بسط و توسعه آن می باشد.

این پژوهش درصدد می باشد به مطالعه شواهد تجربی موجود پرداخته و بدین ترتیب اندازه انطباق واقعیتهای موجود با نظرات و علت های مطرح در خصوص عوامل موثر بر تجدید ارائه صورت های مالی را مطالعه کند با این هدف که یافته های این پژوهش بتواند به فعالان بازار سرمایه ، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با عنایت به عامل تجدید ارائه صورت های مالی ، یاری رساند ؛ زیرا لحاظ این عامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد ، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می نماید.

علاوه بر سرمایه گذاران بالفوه و بالفعل، سازمان ها و شرکت های زیر می‌توانند از نتایج این پژوهش
بهره برداری نمایند:

سازمان بورس و اوراق بهادار ،

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری ها،

شرکتهای بورسی اوراق بهادار تهران،

سازمان حسابرسی و شرکتهای حسابرسی

جامعه حسابداران رسمی ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری