دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ارتباط توانمندی( بر اساس مدل ملهم ) با تعهد کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1( هدف اصلی

تعیین ارتباط بین توانمندی (بر اساس مدل ملهم ) و تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2( اهداف فرعی

1-4-2-1(  تعیین ارتباط اعتماد با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2- 2( تعیین ارتباط ارتباطات با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2-3 ( تعیین ارتباط انگیزه ها با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2-4 ( تعیین ارتباط دانش و مهارت کارکنان با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-5) فرضیات

1-5-1( فرضیه اصلی

بین توانمندی (بر اساس مدل ملهم ) و تعهد در سازمان بازرگانی قم ارتباط مثبت و معنا داری هست.

1-5-2( فرضیات فرعی

1-5-2-1( بین اعتماد با تعهد در سازمان بازرگانی قم ارتباط مثبت و معنا داری هست .

1-5-2-2( بین ارتباطات با تعهد در سازمان بازرگانی قم ارتباط مثبت و معنا داری هست .

1-5-2-3( بین انگیزه ها با تعهد در سازمان بازرگانی قم ارتباط مثبت و معنا داری هست .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5-2-4( بین دانش و مهارت کارکنان با تعهد درسازمان بازرگانی قم ارتباط مثبت و معنا داری هست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1( هدف اصلی

تعیین ارتباط بین توانمندی (بر اساس مدل ملهم ) و تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2( اهداف فرعی

1-4-2-1(  تعیین ارتباط اعتماد با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2- 2( تعیین ارتباط ارتباطات با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2-3 ( تعیین ارتباط انگیزه ها با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2-4 ( تعیین ارتباط دانش و مهارت کارکنان با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحلیل ارتباط توانمندی( بر اساس مدل ملهم ) با تعهد کارکنان  با فرمت ورد