دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

– مزیت­ها و معایب بودجه­ ریزی افزایشی:

برای اجرای موفقیت آمیز بودجه ریزی افزایشی مهارت های برنامه ای یا مدیریتی چندانــی برای یک اداره لازم نیست. در واقع، مزیت اصلی این شیوه نیز همین می باشد. در مواردی که کــمبود زمان هست خوب اقدام می کــند و به زمان زیادی نیاز ندارد. در این روش افــزایش کارایی و کاهش تعارض دیده می گردد . در بودجه ریزی افزایشی وقتی درخواست از منابع موجود بیشتر باشد با کــاهش بودجه بخش های مخــتلف که بــا فرمول هایی همچون ” ســـهم عـــادلانه” انجام می گردد می توان بودجه متوازن را تنظیم نمود. با تغییر مسیر از مطالعه برنامه ها به سوی منبع یابی و فاصله گرفتن از برنامه ها و فعالیتها، تعادل نسبی در بودجه مستقر می گردد و این تعادل نسبی تاثیر کاهش بودجه بر خدمات را در پرده ابهام باقی می گذارد و بدین ترتیب تعارض در فرآیند بودجه ریزی نیز کاهش می یابد. مزیتهای مذکور یک روی سکه می باشد زیرا بودجه ریزی افزایشی می تواند بدون ارتباط با اهداف یا نتایج، هزینه ها انجام گردد، مسائلی همچون کارایی، اثربخشی و ملاحضات آتی در آن نادیده گرفته می گردد زیرا بودجه ریزی افزایشی می تواند بدون ارتباط با اهداف یا نتایج هــزینه ها انجام گردد. در بودجه ریزی افزایشی برای توجیه درخواست های افزایشی هـزینه ها معمولاً از طــیف وسیعی از اطلاعات از قـبیل حجم کــاری ، شاخص های فعالیت و . . . بهره گیری می گردد کــه گنجاندن چــنین اطلاعاتی در این شیوه از بودجه ریزی الزاماً نظام مند نیست.(پناهی،39:1386)

2-3-1-4- بودجه­ریزی برنامه­ای:

همچنانکه عقیده بودجه متداول، زاییده نیازهای زمان خویش بوده می باشد، عقیده مربوط به بودجه برنامه اری نیز بازتابی از نیازهای جدیدی بود که دیگر بودجه متداول یا سنتی نمی توانست پاسخگوی آن باشد. زیرا وقوع بحرانها و بروز معضلات اقتصادی – اجتماعی در  اوائل قرن بیستم، نظامهای سیاسی را بر آن داشت که با کمرنگ کردن ایده های کلاسیکی، تأثیر دولتها را در امور اقتصادی و اجتماعی پررنگ و در اداره اقتصاد ملی دخالت بیشتری نمایند. همراه با این ضرورت، لزوم مدیریت بهتر و موثرتر به مقصود دستیابی به اهداف رشد و توسعه همه جانبه باعث گردید تا نیاز به برنامه ریزی و تعیین اولویتها در بودجه های سالیانه بشدت احساس گردد. (یوسفی نژاد، 1386: 133) همانطوریکه اظهار گردید، بودجه برنامه ای، یک نوع تفکر می باشد که مبنای اقدام بودجه عملیاتی و سایر روشهای بودجه ریزی پس از آن قرار گرفته می باشد. ابزارهای مورد نیاز این روش، نظیر سیستم حسابداری مناسب  ،ابزارهای اندازه گیری و روشهای تجزیه و تحلیل، در اختیار بودجه ریزان قرار گرفته و در نتیجه به ایجاد ارتباط بین هزینه ها و هدفهای موردنظر منجر می گردد. ایده بودجه برنامه ای توسط بودجه عملیاتی به رشد و تکامل رسید و سپس از طریق سیستم طرحریزی، برنامه ریزی و بودجه ریزی و همینطور بودجه ریزی بر مبنای صفر که تماماً بر مبنای بودجه برنامه ای تنظیم شده اند، به اوج خود رسید (همان: 135).

این روش بودجه ریزی از سال 1949 در آمریکا به مقصود اصلاح مدیریت سازمان های دولتی عنوان گردید در این سبک بودجه ریزی عملیات سازمان به شکل برنامه کار تنظیم و برای هر برنامه کار اعتبار مقصود می گردد. بودجه برنامه ای نوعی طبقه بندی می باشد که با ایجاد ارتباط میان مواد هزینه و عوامل بکار گرفته شده از یک طرف و نتایج کار بدست آمده از سوی دیگر نشان می دهد که در طوی سال مالی چه کالاها و خدماتی به صورت محصول نهایی و یا فعالیت های بخش دولتی در جهت نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی دولت تولید شده می باشد. در نظام بودجه برنامه ای، وظایف دولت در قالب های بزرگی که هر قالب از همگنی و همخوانی مشابهی برخوردارند طبقه بندی می گردد سپس آن قالبهای بزرگ از زیر مجموعه قالبهای کوچکتری تشکیل می گردد که این قالبهای کوچکتر در ارتباط با وظایفی که قانوناً بر عهده هریک از دستگاه های اجرایی قرار دارد تبادل عملیات و اعتبارات می نمایند. هریک از این قالبهای کوچکتر یکی از وظایف دولت می باشد که بر عهده یک یا چند دستگاه اجرایی قرار داده شده می باشد و اعتبارات به هریک از دستگاه های اجرایی مستلزم اجرای برنامه کار می باشد پس حجم اعتبارات در شبکه اهداف عملیات دولت به نحوی که تشخیص داده می گردد، توزیع می گردد لذا هم اعتبارات و هم عملیات که در نهایت به وسیله دستگاه های اجرایی بعمل می آید قابل کنترل هستند. عناوین برنامه ها بایستی به نحوی انتخاب گرددند تا شاخص مند باشند(فرزیب، 1381: 33).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5-1) هدف علمی:

مطالعه عوامل موثر بر ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی و رتبه بندی تاثیر آنها در سازمان های پژوهشی

2-5-1) هدف کاربردی:

الگوی مناسب جهت ایجاد یک نظام بودجه ریزی عملیاتی در پارک فناوری پردیس

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی  با فرمت ورد