دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ارتباط توانمندی( بر اساس مدل ملهم ) با تعهد کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

توانمندسازی منابع انسانی :

2-2) تاریخچه توانمندسازی منابع انسانی:

توانمندسازی بصورت عام از ابتدای خلقت بشر وجود داشته می باشد . زندگی گذشته بشر و طریقه تکاملی آن طی تاریخ ، گویای این موضوع می باشد . شیوه سکونت ، ساخت سر پناه و رشد ابزارهای مورد بهره گیری برای گردآوری خوراک ، شکار، کشاورزی و ایجاد تغییرات و تکامل آن برای حفظ نفس ، بقا و بهبود زندگی نشانی از تکامل توانمندسازی بشر می باشد.

از این دیدگاه تمامی کوشش های صورت گرفته برای سازگاری با اقلیم ، صیانت نفس و بهره گیری بیشتر از توان موجود در بشر را می توان توانمندسازی نامید .

توانمندسازی در آغاز به عنوان یک فن در حرفه مددکاری و پزشکی بالینی و به مقصود کمک کردن به بیماران جسمی و روحی مورد بهره گیری قرار گرفت که امروزه با عنوان توان بخشی از آن دانسته می گردد . سایر رشته های علوم انسانی و اجتماعی هم به این مفهوم پرداخته اند ، اما در آن رشته ها مفهوم توانمندسازی با بهره گیری از اصطلاحات دیگری تبیین داده شده می باشد . در روانشناسی آدلر مفهوم ” انگیزه تسلط ” را به کار برده و مقصود از آن تلاشی بوده می باشد که افراد برای کسب تسلط در برخورد با جهانشان به کار می برند . در جامعه شناسی، مفهوم توانمند شدن بیشتر در مورد جنبش های حقوق ( مثلا حقوق شهروندان،حقوق زنان و حقوق کارگران ) مطرح بوده می باشد . و در الهیات ،منازعات درمورد اختیار پیش روی جبر و اقتدار پیش روی تسلیم نمودی از بحث توانمندسازی بشر می باشد . ( وتن و کمرون، 1381 ، مقدمه) در مدیریت نیز سابقه بهره گیری ازاصطلاح توانمندسازی به دموکراسی صنعتی و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمان ، تحت عنوان های مختلفی همچون تیم سازی، مشارکت فعال و مدیریت کیفیت فراگیر برمی گردد ، به گونه کلی این اصطلاح به گونه خاص در سال 1980 در رشته مدیریت مطرح گردید که می توان آن را پاسخی به ترویج رویکرد تیلوریسم برای طراحی کار که ساده سازی شغل را توصیه می نمود ، دانست . در ساده سازی شغل ، کارهای پیچیده به یک سری از کارهای ساده تر که توسط کارکنان مختلف انجام می گیرد ، شکسته می گردد. به بیانی دیگر ساده سازی شغل ، شکلی از ناتوانمندسازی می باشد. تحقیقات اخیر تاکید می کنند چنین مشاغل ساده ای که منجر به خستگی و کارهای تکراری می گردد، نارضایتی ایجاد می کنند و برای پرورش کارکنان ضعیف مناسب هستند و روابط صنعتی ضعیف را پرورش می دهند .( وال و لیچ، 2005،ص 2)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1( هدف اصلی

تعیین ارتباط بین توانمندی (بر اساس مدل ملهم ) و تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2( اهداف فرعی

1-4-2-1(  تعیین ارتباط اعتماد با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2- 2( تعیین ارتباط ارتباطات با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2-3 ( تعیین ارتباط انگیزه ها با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

1-4-2-4 ( تعیین ارتباط دانش و مهارت کارکنان با تعهد در سازمان بازرگانی قم .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحلیل ارتباط توانمندی( بر اساس مدل ملهم ) با تعهد کارکنان  با فرمت ورد