دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین با توانمند سازی روانشناختی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

 تفاوتهای رهبری تحول آفرین با کاریزماتیک:

  1. کاریزما یک غیر از بر لازم برای رهبری تحول آفرین می‌باشد. اما به تنهائی نمی‌تواند فرایند رهبری تحول آفرین را شامل گردد.
  2. درجه اهتمام وافر رهبران تحول آفرین نسبت به توانمندسازی و گسترش ظرفیتهای فردی و جمعی پیروان میباشد در صورتیکه رهبران کاریزماتیک ممکن می باشد به مقصود استمرار بخشیدن به وفاداری پیروان همواره آنها را در حد ضعیفی از توانمندی نگه داشته و مانع رشد استعداد آنها شوند.

 

2-3-4-2- رهبر تعامل گرا (مراوده ای)

بیشتر تئوری های رهبری از قبیل تحقیقات دانشگاه ایالتی اوهایو، الگوی فیدلر، تئوری مسیر-هدف یا مدل تجویزی رفتار رهبری همگی بر رهبران تعامل گرا تمرکز نموده اند. این نوع رهبران پیروان خود را هدایت می کنند. با مبادلات روزانه بین رهبران و زیردستان سر و کار دارند و رهبران تعامل گرا در چارچوب موجود کار می کنند. تأثیر های وظیفه ای را در جذب اهداف سازمان مشخص کرده و با بهره گیری از مبادلات ذکر گردیده، آنها را تقویت می کنند. ویژگیهای رهبران تعامل بصورت زیر می باشد(بس،1990،رابینز،1997).

1-پاداش های اقتضایی[1]: پاداش هایی که بر مبنای توافق بین رهبر و پیرو مبتنی بر استاندارد های عملکرد پرداخته می گردد.

  • مدیریت مبتنی بر بر استثناء که به دو شکل اعمال می گردد:

1-2- مدیریت مبتنی بر استثناء فعال[2]: دقت می کنند که کارها طبق استاندارد ومقررات باشد و در صورت انحراف درصدد اقدامات اصلاحی بر می آیند.

2-2-مدیریت مبتنی بر استثنا غیر فعال[3]: تنها هنگامی دخالت می کنند که استانداردها رعایت نشود.

 

رهبری عدم مداخله[4]: رهبری از تصمیم گیری خودداری و مسئولی تها را واگذاری می کند.

این نوع رهبری در واقع، احتناب از رهبری کردن و غیر فعال ترین نوع رهبر به شمار می آید. به رغم

تفاوت هایی که بین رهبری تحول گرا و تعامل گرا هست، برنز(1997) اظهار داشت که این دو

سبک رهبری انتهای یک پیوستار در نقطه مقابل یکدیگر نبوده، بلکه مکمل یکدیگرند. در صورتیکه اولیو و بس(1985) اظهار می کنند که این دو نوع سبک رهبری دو روش مخالف و یا متضاد برای

انجام کارها هستند. هنگامیکه رهبر عملگرا به اوج ترقی خود می رسد به صورت رهبری در می آید که او را محول یا ایجاد کننده تحول می نامند معمولاً این دسته از رهبران پیروانی دارند که به اصطلاح

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سرسپرده تر هستند و نوع کار با کوشش های آنها از زیردستان مدیران عملگرا فراتر می رود. فراتر اینکه، رهبری که در افراد ایجاد تحول می کند چیزی که بیش از رهبر فره مند(کاریزماتیک) می باشد. زیرا یک رهبر کاریزماتیک از پیروان خود می خواهد که از دیدگاهی جدید و خلاق به دنیای خود نگاه کنند و پا را از این حد فراتر نگذارند. اما رهبری که در افراد تحول ایجاد می کند پیوسته می کوشد تا این اندیشه را در افکار پیروان خود تزریق کند که آنها صاحب قدرت و تواناییهای برتر هستند و نه تنها بایستی به مسائل جاری بپردازند و از دیدگاه جدید به امور نگاه کنند. بلکه بایستی از زاویه ها و دیدگاههای ویژه ای که رهبر به امور نگاه می کند، مسائل را مورد توجه قرار دهند(رابینز،1993 ،بس و اولیو،1996). در این پژوهش این دو سبک را مخالف هم تلقی نمی کنیم، بدین معنی که مدیر یا تعامل گرا یا تحول گرا نیست بلکه هر دو سبک را با هم مورد مطالعه قرار دادیم. با مطالعه مدل های موجود

هوش عاطفی و تاثیر آن بر تعهد سازمانی کارکنان به نظر می رسد مدل جامعی که ارتباط سبک های رهبری را در این مدل اظهار تبیین و ترسیم کرده باشد، وجود ندارد. سیمسن(1999) در مطالعات خود بر تاثیر هوش عاطفی در محیط کار و تعهد سازمانی پرداخت و نه جایگاه آزمایشی را مورد مطالعه قرار داد و دریافت که هوش عاطفی اثر مثبتی بر نتایج کار سازمان تعهد سازمانی کارکنان دارد. اما مشخص نشده می باشد که هوش عاطفی تحت چه شرایطی اثرات مثبت بر تعهد سازمانی داشته می باشد و سبک رهبری بعنوان الگوی رفتاری مستمر مدیران در هدایت کارکنان چه نقشی را در این فرآیند ایفاء می کند.

 

[1] – Contingent Reward

[2] – Management by Exception (active)

[3] – Management by Exception (passive)

[4] – Laissez-Fair leadership

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هر تحقیقی می‏تواند دو نوع هدف داشته باشد. در واقع پژوهشگر بایستی اهداف کلی و جزئی مطالعه‏ی خویش را تفکیک نماید. در این پژوهش اهداف اصلی و فرعی به تبیین زیر اظهار می گردند.

هدف اصلی پژوهش:

مطالعه ارتباط مولفه های رهبری تحول آفرین و توانمندی روانشناختی کارکنان

اهداف فرعی پژوهش:

1- مطالعه ارتباط بین نفوذ آرمانی و توانمندی روانشناختی

2-مطالعه ارتباط بین ترغیب ذهنی و توانمندی روانشناختی کارکنان

3- مطالعه ارتباط بین انگیزش الهام بخش و توانمندی روانشناختی کارکنان

4- مطالعه ارتباط بین  ملاحظات فردی و توانمندی روانشناختی کارکنان

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین با توانمند سازی روانشناختی کارکنان  با فرمت ورد