دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

) مقدمه:

کلمه” بودجه” از زبان فرانسه وارد زبان فارسی شده می باشد. خاستگاه این کلمه کشور انگلستان می باشد که رویه­ی تهیه و تنظیم سند بودجه و به تصویب رساندن آن در پارلمان آغاز در انگلستان انجام پذیرفته می باشد. معنای لغوی کلمه بودجه، کیف یا کیسه چرمی می باشد که وجوه نقد را در آن نگهداری می کردند. در کشور انگلستان کیف چرمی که محتوی صورت مخارج مورد نیاز پادشاه بود توسط خزانه دار وی، که بعدها وزیر دارایی نامیده گردید، برای تصویب به پارلمان عرضه می گردید. آن کیف باجت[1] نامیده می گردید و بتدریج اطلاق اصطلاح بودجه از آن کیف به محتویات آن تغییر پیدا نمود و به تدریج وارد زبانهای دیگر گردید.(Lynch,2003:36)

در متون تحصصی، بودجه دولتی عبارت می باشد از: “برنامه­ی عملیات مالی دولت یا سازمان دولتی شامل پیش بینی اعتبارات برای مدت معین و درآمدها و منابع مالی لازم برای تامین مالی اعتبارات مذکور میباشد. به تعریفی دیگر، بودجه برنامه مالی دولت یا سازمان دولتی می باشد که در آن درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار پیش بینی و اعتبارات لازم برای هزینه های اجرای عملیات و سایر پرداختها برای مدت معین ( معمولا یکسال مالی ) برآورد شده باشند. طبق این تعریف، بودجه­ی دولت یا سازمان دولتی بایستی اولا متضمن انواع عملیات، برنامه­ها و طرحهای دولت و برآورد هزینه های اجرای آنها و ثانیا شامل منابع مالی لازم برای انجام هزینه های مذکور باشد.”

بودجه­ریزی در بخش عمومی ناظر بر پیش بینی منابع و مصارف مالی برای انجام ماموریتها و وظایف دولت می باشد. در این تعریف، اطلاعات بودجه ای بازتاب مالی و اعتباری تصمیم های اجرایی و محدوده بودجه ریزی مترادف یا منطبق با چارچوب فعالیتهای دولت می باشد. از اینرو، مطالعه محتوایی و ارزیابی ماهوی تصمیم های بودجه ای و به تبع آن، گستره بودجه ریزی و حجم عملیاتی آن در ساختارهای سیاسی سوسیالیست، دولتهای مداخله گر، یا حاکمیتهای ارشادی با تفاوتهای بسیار عیان همراه خواهد بود. از سوی دیگر، جایگاه دولت و انتظارهای اجتماعی از آن، متأثر از نظامهای ارزشی حاکم و پیشینه تاریخی حکومت می باشد، هرچند که ماهیت در آمدهای عمومی و چگونگی دسترسی دولتها به منابع مالی و نیز حدود مشارکت افراد جامعه در تامین این منابع، تأثیر پر اهمیتی دارد. از طرفی دیگر بودجه به عنوان اظهار مالی عملیات دولت ها، مهمترین سند مالی دولتی می باشد که دستگاه­های اجرایی را در دستیابی به اهداف شان یاری می رساند. از این رو، کوشش برای بهبود این سند مالی و بهره وری بودجه در اجرای فعالیت های دستگاه های اجرایی، همواره مورد توجه بوده می باشد. با در نظر داشتن اهمیت بسیار بودجه و بودجه­ریزی در بهره گیری بهینه از منابع، در گذر زمان از شیو ه های گوناگونی برای نظام بودجه ریزی بهره گیری شده می باشد.

در این فصل آغاز علاوه بر مرور شیوه­های مختلف بودجه ریزی به سیر تحولات انجام شده در نظام بودجه ریزی در جهان و ایران پرداخته شده و بعد بطور تفصیلی به تعریف و ویژگیهای بودجه ریزی عملیاتی پرداخته شده

[1] BUDGET

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5-1) هدف علمی:

مطالعه عوامل موثر بر ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی و رتبه بندی تاثیر آنها در سازمان های پژوهشی

2-5-1) هدف کاربردی:

الگوی مناسب جهت ایجاد یک نظام بودجه ریزی عملیاتی در پارک فناوری پردیس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید