دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

– مدیریت عملکرد:

به مرور زمان نظام بودجه­ریزی مبتنی بر بهبود مدیریت تبدیل به سازوکاری برای پاسخ دادن به درخواستهای اعتباری دستگاه ها و نه پاسخ به نیازها و الزامات اقتصاد کشور گردید . این درخواست ها نیز بدون رعایت هیچ استراتژی و برنامه ای که مبتنی بر مطالعه ای بر نقاط ضعف و قوت و شناسایی تهدیدها و فرصت های دستگاه باشد، صورت می گرفت. کار سازمان متولی بودجه فقط تمرکز بر کم کردن برآوردها و پایین آوردن سطح درخواست ها تا حدی بود که با وصول درآمدها سازگار و متناسب گردد، بود. ادامه­ی این نوع توجه باعث ایجاد تحول جدیدی در نظام بودجه­ریزی گردید، که نتیجه آن گرایش به نظارت بر پیامدها و نتایج دستگاه های اجرایی بود. در این نظام خروجی و اقدامات دستگاه های اجر ایی بر اساس برنامه ای استر اتژیک و مبتنی بر سیاست های کلان کشور تعیین و اندازه اثر هریک از خروجی ها برروی پیامدهای آن اندازه گیری و مدیریت می گردد. سپس خروجی ها در قالب شاخص های قابل اندازه گیری تعریف و حاصل آن در مقایسه با آن چیز که در بخش های دیگر دولت و یا بخش خصوصی ارائه می گردد، مورد ارزیابی و مقایسه قرار میگیرد. سند بودجه در این نظام عبارت از عنوان دستگاه اجرایی برنامه ها و طرح ها و فعالیت های آن، قیمت تمام شده فعالیت ها، هدف کمی در فعالیت و و احد آن می باشد. دراین نظام بودجه ریزی به جای طبقه بندی هزینه ها در مواد و مواد فرعی با بهره گیری از تکنیک های هزینه یابی محصول قیمت تمام شده خدمات و محصولات محاسبه و برای هریک از آنها هدف کمی مشخص میشود. در اجرای بودجه نیز مدیریت فرآیندهای انجام کار با تهیه و تنظیم و اجرای نظام پاسخگویی جدید به مدیران واحدهای ذی ربط واگذار شده، و اجازه داده میشود تا مدیران برای تولید کالا و خدمات با استانداردهای از پیش تعیین شده ترکیب مناسبی از مواد هزینه را انتخاب نمایند. از الزامات این نظام وجود شاخص های شفاف عملکردی، نظام های ارزیابی عملکرد، نظام انگیزشی و پاسخگویی و توسعه سیستمهای اطلاعات مدیریتی می باشد. وظیفه دستگاه های نظارتی به جای ورود به فرآیندها و مطالعه اقلام هزینه از نظر اندازه اعتبارات هزینه شده در هر قلم هزینه ای معطوف به اندازه گیری پیامدها و خروجی اقدامات دستگاههای مختلف میگردد. تخصیص منابع در این نظام با در نظر داشتن اندازه اجرای الزامات این نظام بودجه ریزی به سه دسته تقسیم بندی میشود:

  1. بودجه نمایشی : در این بودجه شاخص ها و اطلاعات عملکرد در اسناد بودجه لحاظ میشود اما مبنای تصمیم گیریهای بودجه ای را در تخصیص منابع تشکیل نمیدهد.
  2. بودجه غیر مستقیم : در این بودجه شاخص ها و اطلاعات عملکرد در کنار دیگر عو امل از قبیل سیاست های پولی و مالی، اولویت های اقتصادی و ملاحظات سیاسی مبنای تصمیمات بودجه ای را تشکیل میدهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بودجه مستقیم : در این بودجه شاخص ها و اطلاعات عملکرد تنها عنصر تصمیمات بودجه ای ر ا تشکیل می دهد و اندازه اعتبارات مستقیماً تحت تأثیر واحد خروجی های تولید شده براساس فرمول خاصی قرار دارد. ( حسن آبادی و همکاران،77:1385)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5-1) هدف علمی:

مطالعه عوامل موثر بر ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی و رتبه بندی تاثیر آنها در سازمان های پژوهشی

2-5-1) هدف کاربردی:

الگوی مناسب جهت ایجاد یک نظام بودجه ریزی عملیاتی در پارک فناوری پردیس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی  با فرمت ورد