عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5-1-2 چسبندگی هزینه بین واحدهای تجاری بطور مقطعی

براساس یافته های نورین و سادراستورم در سال 1994 که با بهره گیری از اطلاعات مقطعی بیمارستانهای واشنگتن استخراج گردید می توان فرضیه متناسب بودن هزینه های سربار با سطح فعالیت را برای بسیاری از هزینه های سربار رد نمود آنها برای مطالعه ادعا خود از هزینه های بودجه شده واقعی سالهای 1987 و 1990 بهره گیری کردند و سطح فعالیت را برای 36 هزینه سربار مطابقت دادند. آنها اینگونه استدلال کردند که اگر هزینه ها شدیدا متناسب با فعالیت باشند آنگاه میانگین هزینه ها بایستی ثابت و مستقل از سطح فعالیت باشند. اما نتایج مطالعه های آنها نشان داد ارتباط منفی بین میانگین هزینه ها و واحدهای خدماتی هست که به کاهش میانگین هزینه ها در برابر افزایش حجم فعالیت تصریح دارد. آنها همچنین براساس میانگین کل حسابهای سربار استناد کردند که هزینه هر واحد از هزینه کل حدود 40% و در بعضی بخشها بالای 100% بیش از واقع می باشد و پیشنهاد آنها این بود که در هنگام تصمیم گیری مدیریتی در سیستم حسابداری مدیریت در مورد رفتار نظاره شده هزینه ها بایستی تا حدود زیادی احتیاط صورت گیرد.

اندرسون و همکارانش در سال 2003 این رفتار هزینه ها را چسبندگی نامیدند و مطالعه های بیشتری برای یافتن شواهدی دال بر رفتار هزینه ها در ارتباط با تغییرات سطح فعالیت انجام دادند، آنها بر روی رفتار هزینه های فروش، عمومی و اداری [1](SGA) نسبت به درآمدها تمرکز کردند و بوسیله برآورد مدل تجربی زیر ارتباط تغییرات در هزینه های SGA را نسبت به تغییرات در فروش خالص آزمایش کردند.

(معادله2-1)

در این مدل فروش خالص (Sales)بعنوان متغیر مستقل و هزینه های فروش، عمومی و اداری (SGA) بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته گردید و از یک متغیر مصنوعی (Decrease-Dummyi,t) که بین کاهش و افزایش درآمدهای دوره فرق ایجاد می نمود بهره گیری کردند، بدین معنا که اگر فروش شرکت در سال t نسبت به سال t-1 کاهش داشته باشد مقدار یک و در غیر اینصورت مقدار صفر می گیرد. آنها استناد کردند که درصد افزایش در هزینه های فروش، عمومی و اداری نسبت به افزایش در درآمد فروش بزرگتر از درصد کاهش در هزینه های فروش، عمومی و اداری نسبت به همان مقدار درصد کاهش در درآمد فروش می باشد. یافته های آنها نشان می دهد که دلیل چسبندگی هزینه ها این می باشد که وقتی برای فروش محصولات شرکت درآینده اطمینان وجود ندارد و واحد تجاری بایستی متحمل هزینه های تعدیل برای کاهش یا برگرداندن منابع شوند، ممکن می باشد مدیران عموما کاهش منابع را تا زمانی که نسبت به تداوم تقاضا برای محصولات شرکت اطمینان حاصل گردد به تاخیر بیاندازند، این نشان می دهد که چسبندگی هزینه ها در دوره های پس از کاهش فروش وارونه می گردد و با افزایش طول دوره مطالعه چسبندگی هزینه های SGA کاهش می یابد و در صورت استمرار  کاهش فروش چسبندگی هزینه ها در دوره دوم کمتر می گردد. در سال 2003 سابرامانیام و ویدن میر[2] با گسترش مطالعات اندرسون و همکاران دریافتند که اندازه تغییرات در سطح فعالیت عامل محرک پدیده چسبندگی می باشد .آنها هزینه های SGA و بهای تمام شده کالای فروخته شده[3] (CGS) را مطالعه کردند و برای پی بردن به اینکه آیا اندازه تغییرات در سطح فعالیت عامل محرک رفتار چسبنده می باشد، اندازه چسبندگی هزینه را در 6 طبقه فعالیت مورد مطالعه قرار دادند و مدل برآوردی خود را بصورت زیر ارائه نمودند که مدل گسترش یافته اندرسون و همکاران بود.

در مدل بالا   i و t بیانگر شرکت i ام در دوره زمانی t و s طبقات فعالیت و DV به معنای هزینه های فروش، اداری و عمومی و. بهای تمام شده کالا فروخته شده یا جمع هر دو می باشد و Rvenue به معنای درآمد می باشد. ضریب β1 قابلیت اندازه گیری درصد افزایش در متغیر وابسته با 1 درصد افزایش در درآمد فروش را زمانی که درآمد فروش در یک سال بین صفر و 5 درصد متغیر می باشد را دارد. منفی بودن ضریب βv نشان می دهد که متغیر وابسته در یک دوره یکساله به اندازه صفر تا پنج درصد در معرض چسبندگی قرار دارد. سایر ضرایب یعنی β2 تا β6 با ضرایب متناظر شان یعنی β8 تا β12 مشابه الگو تغییرات فروش فوق اقدام می کنند. چسبندگی ضرایب β7تا β12 نشان می دهد که بزرگی تغییرات سطح فعالیت باعث می گردد که مدیران ساختار هزینه واحد تجاری را تغییر دهند.

[1]-Selling,General and Adminstraive cost

[2]-chandrasubramaniam and Marcia L.Weidenmier

[3]-Cost of Goods sola

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 اهداف علمی:

هدف پژوهش حاضر این می باشد که تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران مطالعه گردد و با تحلیل نتایج به دست آمده ، ارتباط ی بین آن ها را مشخص نماییم.

اهداف کاربردی:

شناخت رفتار هزینه در واکنش به تغییرات سطح تولید و فروش برای مدیریت شرکتها از اهمیت زیادی برخوردار می باشد . چسبندگی هزینه ها که در دوره های کاهش فروش نظاره می گردد، موجب کاهش سود یک دوره میشود. اما وقوع چسبندگی هزینه ها نشان می دهد، مدیران تأکید بیشتری بر سودهای بلندمدت دارند. از سوی دیگر آگاهی از چگونگی رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و سطح فروش از اطلاعات مهم برای تصمیم گیری مدیران در خصوص برنامه ریزی و بودجه بندی، قیمت گذاری محصولات، تعیین نقطه سر به سر و سایر موارد مدیریتی سودمند می باشد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید