عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

با بهره گیری از آزمون مقایسه میانگین بین دو نمونه (T-Test) میانگین پدیده های ژئومورفیک و مکانیابی متأثر از از خدمات سازمان های مربوطه در هنگام صدور مجوز از دیدگاه کارشناسان مورد مقایسه قرار گرفته و از آنجائیکه بین میانگین دو نمونه به لحاظ آماری اختلاف معنی داری هست این تفاوت اظهار می کند که عدم در نظر داشتن شاخص های ژئومورفیک توسط سازمان های متولی در هنگام صدور مجوز به دلیل اختلاف معنادار از شاخص استاندارد  تاثیرمعناداری  در طریقه مکانیابی مجتمع های مسکونی موفق اقدام نکرده می باشد.

5-2-2- آزمون فرضیه دوم:

به نظر می رسد بعضی پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

5-2-2-1- تبیین ارتباط بین پدیده های ژئومورفیک و توسعه بهینه مناطق مسکونی

به مقصود تبیین ارتباط میان بعضی پدیده های ژئومورفیک (متغیر مستقل) و توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه به عنوان متغیر وابسته از ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن بهره گیری شده می باشد. همانطور که جدول 5-2- نشان می دهد اندازه ضریب هبستگی برابر0.135- محاسبه شده که مبین هبستگی بسیار اندک میان دو متغیر مستقل و وابسته می باشد. به مقصود آزمون فرضیه HO در برابر فرضیه H1 که بر عدم وجود ارتباط میان دو متغیر تأکید دارد نتایج P محاسبه شده در یک آزمون دو دامنه که معادل 0.204 برآورد شده بیانگر آن می باشد که می توان فرض HO را پذیرفت و تأئید نمود که در سطح گروه نمونه ارتباط معنا داری میان دو متغیر بعضی پدیده های ژئومورفیک و توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه ارتباط وجود ندارد.

 

همچنین با در نظر داشتن آماره آزمون کای دو در جداول توافقی از آنجاییکه اندازه p محاسبه شده معادل 388/0بزرگتر از اندازه می باشد می توان پذیرفت که بین دو متغییر ارتباطی وجود نداشته و آنان از هم مستقل   می باشند یعنی پدیده های ژئومورفیک تاثیری در توسعه مناطق مسکونی بهبنه ندارد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه