عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-6  پیشینه پژوهش

2-6-1  تحقیقات خارجی

پژوهش سابرامانیام و ویدن میر

سابرامانیام و ویدن میر در سل 2003 در تحقیقی با عنوان شواهدی دال بر چسبندگی هزینه، 9592 واحد تجاری از چهار صنعت تولیدی بازرگانی، خدماتی و مالی در سالهای 1979 تا 2000 را مورد مطالعه قرار دارند. در این پژوهش متغیر وابسته درصد تغییرات درآمد، متغیر مصنوعی برای سطوح مختلف درآمد، اندازه دارایی های ثابت تعداد کارکنان و اندازه موجودیها بود. نتایج تحقیقات آنها نشان داد که هزینه های فروش، عمومی و اداری و بهای تمام شده کالای فروخته شده در سطوح پایین تغییر درآمد فروش چسبنده نیستند به این معنا که زمانی که درآمد فروش تغییراتی کمتر از 10% داشته باشد هزینه های فوق الذکر چسبندگی ندارند و چسبندگی این هزینه ها زمانی که تغییرات درآمد فروش بیش از 10% باشد نمودار می گردد.

همینطور آنها نشان دادند که اندازه چسبندگی هزینه ها  در صنایع مختلف با یکدیگر متفاوت می باشد.

 پژوهش نورین و سادراستورم

نورین و سادراستورم در سال 1994 در مقاله ای تحت عنوان آیا شدت هزینه های سر بار متناسب حجم فعالیت می باشد منتشره در مجله حسابداری و اقتصاد 100 بیمارستان در شهر واشنگتن را در سالهای 1973 تا1992 مورد مطالعه قرار دادند آنها دریافتند که فرضیه تناسب بسیاری از هزینه های سربار با حجم فعالیت را می توان رد نمود بطور متوسط هر واحد فعالیت حدود%40 و در بعضی از بخشها بیش از%100 بیشتر از واقع نشان داده شده می باشد.پس متوسط هزینه هر واحد فعالیت بایستی با احتیاط زیادی در تصمیم گیری بهره گیری گردد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پژوهش اندرسون و همکاران

اندرسون، بنکر و جان اکرمن در سال 2003 در مطالعه ای تحت عنوان ،آیا هزینه های فروش ، عمومی و اداری چسبنده هستند منتشره در مجله پژوهش حسابداری سال 7629،2003 واحد تجاری را در سالهای 1979 تا 1998 مورد مطالعه قرار دارند مطالعات آنها نشان می دهد که هزینه های فروش عمومی و اداری چسبندگی داشته و چسبندگی این هزینه ها در دوره بعد از بین می رود. همچنین اندازه چسبندگی هزینه های فروش عمومی و اداری با افزایش طول دوره مطالعه و طول دوره کاهش فروش، کاهش یافته و با افزایش رشد اقتصادی اندازه دارایی ها و تعداد کارکنان افزایش می یابد.

پژوهش کالیجا و همکاران

کالیجا ، استلیاروس و توماس در سال 2006 در پژوهشی تحت عنوان یادداشتی بر چسبندگی هزینه بعضی مقایسه های بین المللی در مجله پژوهش حسابداری  مدیریت، هزینه های عملیاتی 1981 واحد تجاری آمریکایی، 1003 واحد تجاری انگلیسی،27 واحد تجاری آلمانی و 349 واحد تجاری فرانسوی را مورد مطالعه قرار دادند در این پژوهش متغیر وابسته تغییرات در هزینه های عملیاتی و متغیر مستقل تغییرات در درآمدها و متغیر مصنوعی در صورت کاهش درآمد بود. یافته های آنها نشان می دهد که هزینه های عملیاتی شرکت های فرانسوی و آلمانی از هزینه های عملیاتی شرکتهای انگلیسی و آمریکایی چسبنده تر می باشد و نوع صنعت و نوع شرکت با چسبندگی هزینه ها ارتباط دارد.

پژوهش بالاکریشنان و همکاران

بالاگریشنان و گروس در سال 2008 با اتشار مقاله ای در حجم پژوهش حسابداری معاصر، هزینه های عملیاتی 189 بیمارستان را در سراسر بخشهای مختلف سازمان در سالهای 1986 تا 1989 مورد مطالعه قرار دادند در این مطالعه متغیر وابسته، تغییر در هزینه های عملیاتی و متغیر مستقل، تغییر در تعداد روز های ویزیت بیمار متغیر مصنوعی در مورد کاهش تعداد ویزیت بیماران بود در این پژوهش ضمن تایید چسبندگی هزینه های بیمارستانی نشان دادند که مدیران نسبت به کاهش هزینه ها در فعالیت های مرکزی بیمارستان که ارتباط مستقیم با بیمار و مأموریت  بیمارستان دارد  از خود مقاومت نشان می دهند آنها دریافتند که هزینه ها در بخش اصلی بیمارستان چسبنده اند و هزینه های مربوط به بخش پشتیبانی چسبندگی معنا داری از خود نشان نمی دهند

در پژوهشی دیگر توسط بالاگریشنان،لابرو و سادراستورم[1] در سال 2010 تغییر در هزینه ها را در یک دوره زمانی 10ساله بوسیله تغییر در فروش و مقیاسهای اقتصادی و اثرات صنعت مورد مطالعه قرار دارند و به این نتیجه رسیدند که موارد فوق الذکر باعث تصمیمات کوتاه مدت مدیریت شده که منجر به ایجاد هزینه های  نا متقارن می گردد.

پژوهش اندرسون و لانین[2]

در سال 2007 اندرسون و لانین ،هزینه ای عملیاتی در 17338 واحد تجاری در سالهای 1978 تا 2004 را مطالعه نودند آنها شواهدی مبنی بر تفاوت شدت چسبندگی هزینه ها در میان صنایع مختلف و تفاوت شدت چسبندگی برای بعضی از هزینه های عملیاتی مانند هزینه های بازاریابی، پژوهش و توسعه و حقوق و دستمزد دست یافتند.

[1] -Balakrishnan,s and Labro , E and Soderstorm.N

[2]-Anderson,s . and Lanen,w

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف علمی:

هدف پژوهش حاضر این می باشد که تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران مطالعه گردد و با تحلیل نتایج به دست آمده ، ارتباط ی بین آن ها را مشخص نماییم.

اهداف کاربردی:

شناخت رفتار هزینه در واکنش به تغییرات سطح تولید و فروش برای مدیریت شرکتها از اهمیت زیادی برخوردار می باشد . چسبندگی هزینه ها که در دوره های کاهش فروش نظاره می گردد، موجب کاهش سود یک دوره میشود. اما وقوع چسبندگی هزینه ها نشان می دهد، مدیران تأکید بیشتری بر سودهای بلندمدت دارند. از سوی دیگر آگاهی از چگونگی رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و سطح فروش از اطلاعات مهم برای تصمیم گیری مدیران در خصوص برنامه ریزی و بودجه بندی، قیمت گذاری محصولات، تعیین نقطه سر به سر و سایر موارد مدیریتی سودمند می باشد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید