عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

روش پژوهش :

از آنجائیکه پژوهش حاضر بر روی جمعیتی وسیع ( بهره برداران ساختمانی و کارشناسان ادرات ) انجام می شود لذا در این پژوهش بیشتر مباحث کیفی می باشند. در این پژوهش کوشش شده تا روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته تحلیل گردد لذا ماهیتی توصیفی تحلیلی ، مبتنی بر آمار توصیفی و استنباطی دارد. شیوه انجام این پژوهش از نوع میدانی بوده و به مطالعه عملکرد بهره برداران ساختمانی در هنگام شروع مجتمع های مسکونی و توجه آنها به پدیده های ژئومورفیک پرداخته می باشد از سوئی دیگر قلمرو زمانی آن با در نظر داشتن اینکه داده های این پژوهش در مدت 4 ماه گردآوری شده و قبلا نیز در ارتباط با عنوان پژوهش کار مشابهی صورت نگرفته که در پی تکمیل آن باشیم این پژوهش سرشت مقطعی دارد ( صائبی ، محمد و همکاران ، 1380 ، ص 472 ). فرضیه ها با در نظر داشتن وسعت معنایی آنها از نوع فرضیه ساده بوده زیرا که ارتباط بین دو پدیده را می سنجند لذا می توانند خطی نیز باشند ( ساروخانی ، باقر ، جلد اول ، 1377 ، ص 114 ).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش روشهای مختلفی هست. متغیر شامل مولفه ای می باشد که بتواند ارزشهای گوناگون و متفاوت را بپذیرد. این ارزشها می تواند در زمانهای مختلف برای یک شخص یا یک شی متفاوت باشد  و یـا اینکـه در یک زمـان برای اشخـاص یا موارد مختـلف تفـاوت داشتـه بـاشـد ( صائبی ، محمد و همکاران ، 1380 ، ص 82 ).

اندازه گیری نیز سلسله قواعدی می باشد برای اختصاص دادن اعداد به اشیاء ، افراد و یا رویدادها به مقصود کمی ساختن خصیصه های آنها ( هومن الف ، 1368 ، ص 5 ). برای سنجش متغیرها از طریق پرسشنامه معمولا دو روش عمده هست. روش سنجش کلی و روش سنجش تفصیلی. در روش سنجش کلی با طرح یک سوال از پاسخگویان خواسته می گردد تا با در نظر گرفتن تمامی جنبه ها به اختصاص امتیازی مناسب به سوال بپردازند. در روش سنجش تفصیلی راجع به هر متغیری گویه های متعددی ارائه می گردد و امتیاز آن متغیر از جمع امتیازاتی که به گویه ها اختصاص یافته می باشد تعیین  می گردد ( رابینز ، 1374 ، ص 170 ). لذا در این پژوهش از روش سنجش تفصیلی بهره گیری شده می باشد به نوعی که امتیازات تمامی گویه ها جمع و سپس از میانگین آنها برای اختصاص یک امتیاز به کل پاسخهایی که در ارتباط با عملکرد مکانیابی مجتمع های مسکونی می باشد پاسخ داده می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد