عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

ساختار سنی :

از مجموع 91 نفر گروه نمونه (کارشناسان ) که در سطح شهر مورد مطالعه قرار گرفته اند، بیشترین فراوانی در گروه سنی  40-30 سال با 47 نفر و6/51 درصد و کمترین آن در گروه سنی بیش از 50 سال با 1 نفر و1/1 درصد قرار داشته اند. جدول و نمودار 4-2- توزیع فراوانی و درصدهای متعلق به هر گروه را نشان می دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پست سازمانی :

از مجموع 91 نفر گروه نمونه کارشناسان که در سطح استان مورد مطالعه قرار گرفته اند، بیشترین فراوانی در گروه با پست سازمانی کارشناس با 26 نفر و6/28 درصد و کمترین آن در گروه با پست سازمانی مدیر با 1 نفر و 1/1 درصد قرار داشته اند.جدول و نمودار 4-3- توزیع فراوانی و درصدهای متعلق به هر پست سازمانی را نشان میدهد.

سابقه خدمت در سازمان :

از مجموع 91 نفر گروه نمونه کارشناسان که در سطح شهر شاهرود و ادارات مربوطه مورد مطالعه قرار گرفته اند، بیشترین فراوانی در گروه با سابقه خدمت کمتر از 5 سال در سازمان با 17 نفر و7/18 درصد و کمترین آن در گروه با سابقه خدمت بین 15 الی 20 سال در سازمان با 5 نفر و5/5 درصد قرار داشته می باشد. جدول و نمودار4-4-توزیع فراوانی و درصدهای متعلق به سوابق خدمت در سازمان را نشان میدهد.

مدرک تحصیلی :

از مجموع 91 نفر گروه نمونه کارشناسان که در سطح استان مورد مطالعه قرار گرفته اند، بیشترین فراوانی در گروه با مدرک تحصیلی لیسانس با 61 نفر و 67 درصد و کمترین آن در گروه با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر با 2 نفر و2/2 درصد قرار داشته می باشد. جدول و نمودار4-5- توزیع فراوانی و درصدهای متعلق به هر گروه از مدارک تحصیلی را نشان میدهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه