مطالعه تأثیر ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به مقصود احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

قسمتی از متن پایان نامه :

آیا در ساخت مجتمع های مسکونی در قسمت شمالی شهر شاهرود با در نظر داشتن نزدیکی به محدوده خط گسل الزامات مربوط به رعایت حدود خط گسل در مکان یابی مورد توجه قرار می گیرد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پژوهش که این عامل به عنوان مهمترین و در عین حال ملموس ترین عامل مورد مطالعه قرار گرفته می باشد این پرسش از بهره برداران و کسانی که به عنوان سازنده و سرمایه گذاران مجتمع های مسکونی می باشد صورت گرفته می باشد که آیا در ساخت مجتمع های مسکونی در قسمت شمالی شهر شاهرود حدود و حریم خط گسل رعایت می گردد که در نهایت این نتایج اخذ گردید که در حدود 33 نفر که 11.6 درصد از جامعه آماری بوده می باشد جواب بلی داده اند و در حدود 123 نفر که 41.98 درصد جامعه آماری می باشد جواب تا حدودی و 137 نفر که 46.7 درصد جامعه آماری می باشد خیر را اظهار نموده اند.

آیا مسیل ها چه از نوع فصلی و از نوع همیشگی در قسمت های شمالی شهر شاهرود به عنوان یک عامل مهم و بازدارنده در مکان یابی مجتمع های مسکونی تأثیر اعمال نموده اند؟

در این قسمت که به عنوان بخشی از عوامل مهم پدیده های ژئومورفیک می باشد که ارائه و برنامه مهار سیلاب هم در این قسمت ها انجام شده می باشد از اهمیت خاصی برخوردار می باشد به طوری که بسیاری از صاحبنظران امر برنامه ریزی و توسعه مسکن و گسترش حریم شهر بر این باورند که ارائه برنامه های مهار سیلاب می تواند یکی از عوامل مهم در توسعه و مکانیابی مجتمع های مسکونی در این قسمت از شهر باشد. که با در نظر داشتن آن در قسمت زیر با در نظر داشتن جدول ارائه شده مشخص گردید که 54 نفر با ارائه جواب بله که حدود 18.4 درصد می باشد و 90 نفر که با ارائه جواب تا حدودی 30.7 درصد بوده و گزینه خیر که در حدود 149 و 50.9 درصد آن می باشد را ارائه داده اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-آیا پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی می تواند تأثیر موثری را اعمال نماید؟

2- آیا مطالعات پدیده های ژئومورفیک در توسعه مناطق بهینه مسکونی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد